Какви решения взе Министерският съвет

Герб
13.06.2024 / 07:47

Допълва се Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

 

Министерският съвет прие с Постановление изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с ПМС № 129 от 2012 г.

С промяната ще се осъществи приравняване на съществуващите длъжностни нива и длъжностни наименования на длъжностите по Закона за държавния служител в Държавна агенция „Технически операции“ на длъжностните нива и длъжностните наименования, определени за министерство.

 

Одобрени са допълнителни разходи

по бюджета на МВнР

 

Правителството прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2024 г. в размер на 32 640 лева.

Средствата се отпускат за финансиране на хуманитарен проект за настаняване за рехабилитация в почивната станция на Агенция „Дипломатически имоти в страната“ (АДИС) ЕООД в курортен комплекс „Златни пясъци“ на група от 30 украински деца, загубили свой родител във войната на Русия срещу Украйна, придружавани от учител и психолог.

Реализацията на този хуманитарен проект е в унисон с последователната и многоаспектна подкрепа на България за преодоляване на тежките последици върху Украйна от пълномащабната руска военна агресия и допринася за задълбочаването на двустранните отношения между Република България и Украйна.

 

Одобрени са допълнителни 23,5 млн. лв.

по бюджета на ЦИК

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер 23,5 млн. лв. по бюджета на Централната избирателна комисия за 2024 г. Средствата са за финансово обезпечаване на извършени дейности, свързани с произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Финансовият ресурс е предназначен за заплащане на сключени от ЦИК договори по обществени поръчки. Те са свързани с осигуряването на машинното гласуване, изработка и доставка на специализирана хартия за бюлетини от машинното гласуване, на хартиени бюлетини, за компютърна обработка на данните от гласуването, за издаването на Бюлетин за резултатите от изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България през 2024 г. Ресурсът ще обезпечи и държавните такси съгласно Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2024 г.

 

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от участието на заместник министър-председателя и министър на финансите Людмила Петкова в редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 14 май 2024 г. в гр. Брюксел.

Участниците в срещата одобриха Плана за Украйна и направиха равносметка на икономическото и финансовото въздействие от агресията на Русия срещу Украйна.

Министрите постигнаха Общ подход на Съвета по предложението за Директива относно по-бързи и по-сигурни данъчни облекчения за надвзети данъци при източника.

По време на заседанието бяха обсъдени компромисните текстове на Председателството по законодателния пакет „ДДС в ерата на цифровите технологии“.

Министрите обмениха мнения относно актуалното състояние на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост и одобриха измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Испания и Италия.

ЕКОФИН одобри Заключения относно финансовата грамотност и относно предизвикателствата пред фискалната устойчивост, произтичащи от застаряването на населението.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

По решение на Министерския съвет имот - частна държавна собственост, управляван от Агенция „Митници“, става публична държавна собственост. Той се намира на бул. „Ришки проход“ № 54 в гр. Шумен и представлява терен с площ 5575 кв. м и три сгради в него. Имотът се използва от Агенцията по предназначение и е придобил характер на публична държавна собственост.

На Комисията за противодействие на корупцията се предоставя управлението върху имоти - публична държавна собственост в гр. София. Те представляват пет самостоятелни обекта с предназначение за офис, разположени на четвъртия етаж в сграда на бул. „Витоша“ № 6 в район „Триадица“. Поради отпаднала необходимост управлението им се отнема от Областната администрация на Софийска област.

Правителството прие решение за обявяване на имот-частна държавна собственост за имот-публична държавна собственост. Предмет на Решението е имот, намиращ се в област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, с предназначение, свързано непосредствено с отбраната. Обектът е придобил качества на имот-публична държавна собственост, поради което, на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е прието решението на Министерския съвет.

Министерският съвет реши също да бъдат преобразувани имоти - публична държавна собственост в имоти - частна държавна собственост и даде съгласие за апортиране на имотите при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. Имотите се намират в област София, община Столична, гр. София, район Триадица, ул. „Алабин“ № 16 - 20. Със същото решение се обявява имот частна държавна собственост, намиращ се в област София, Столична община, гр. София, район Оборище, ул. „Париж“ № 11 А, за имот - публична държавна собственост и се предоставя съгласно реда на чл. 15., ал. 6 от Закона за държавна собственост.

 

Определено е наличието на основен интерес относно придобиването на боеприпаси за оръжейните системи на многофункционални модулни патрулни кораби

 

Министерският съвет на Република България прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан с реализация на обществени поръчки за придобиване на боеприпаси за оръжейните системи на многофункционални модулни патрулни кораби (ММПК) на Военноморските сили, които се придобиват по сключения през месец Ноември 2020 г. договор, между Министерството на отбраната на България и „NVL В. V. & Co. KG” - Германия.

С реализацията на обществените поръчки ще се осигурят 35 мм и 76 мм артилерийски боеприпаси за 35 мм артилерийски комплекс за близко действие и 76 мм артилерийски комплекс за далечно действие на корабите, 130 мм боеприпаси за хидроакустическа защита, както и 81 мм боеприпаси за електронна война, които са необходими за осигуряване на боеспособността на оръжейните системи, както и за изпълнението в пълен обем на задачите, произтичащи от мисиите на Въоръжените сили, в това число и защита на морския суверенитет на страната.

Защитата на морския суверенитет се осигурява основно чрез използването на всички оръжейни системи на бойните кораби, чиято зона на въздействие позволява бързо противодействие срещу надводните сили на противника на малки, средни и големи дистанции с висока точност, като в допълнение боеприпасите за артилерийските системи осигуряват и непосредствената противовъздушна отбрана на кораба.

На второ място, реализацията на обществените поръчки също така ще осигури хидроакустичната и електронна зашита на корабите, които се осъществяват с използването на 130 мм боеприпаси „CANTO“ за отразяване на атаките на противника с използване на торпедно въоръжение и 81 мм боеприпаси за електронна защита за смущаване на противниковите системи и създаване на лъжливи цели в електромагнитния и топлинен диапазон.

Всичко това ще доведе до осигуряване на боеспособността на новопридобиваните кораби и осигуряване на ефективното им използване както в национален, така и в съюзен формат за изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.

 

Приет е Годишен план за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия

 

Правителството прие проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Годишен план за 2024 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

В изпълнение на чл. 626, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и във връзка с чл. 6в, ал. 5 от ЗЗБ, Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия (Съвета, СНРБ), разработи Годишен план за 2024 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия (НПНРБ) 2021-2025 г. Същият е съгласуван в рамките на постоянната Национална координационна група за подпомагане изпълнението на функциите на СНРБ.

Съгласно изискванията на чл. 6в, ал. 6 от ЗЗБ, Годишният план задължително съдържа: оперативни цели; дейности; бюджет; срок за реализация; очаквани резултати; индикатори за изпълнение; отговорни институции.

Изготвеният Годишен план е съобразен и с глава 5 от Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ) 2018-2030 г., в която е посочено, че проследяването и отчитането на изпълнението на целите на НСНРБ се осъществява чрез индикатори за всяка дейност, предвидена в годишните планове за изпълнение на програмите за намаляване на риска от бедствия, базирани на следните принципи:

- специфичност - дейността е насочена към конкретна област за подобрение;

- измеримост - резултатът от изпълнението на дейността може да бъде количествено измерен;

- отговорност - ясно определена отговорна институция за изпълнението на дейността;

- реалистичност - резултатите от изпълнението на дейността следва да са постижими с наличните ресурси;

- времева обвързаност - ясно е посочено кога ще бъде изпълнена дейността.

В изготвения Годишен план са предвидени 117 дейности, с индикативен бюджет от 78 млн. лева, като източниците на финансиране на дейностите са съответно бюджетите на министерствата и ведомствата, общинските бюджети, фондовете на Европейския съюз и други източници.

 

Приет е План за 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

 

Министерският съвет прие Решение за приемане на План за 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г. (План 2024 г.).

Планът за 2024 г. е изготвен в тясна комуникация с всички членове на Съвета АФКОС, Прокуратурата на Република България и дирекция „Стратегическо планиране“ при Министерския съвет, и е одобрен единодушно по време на второто редовно заседание на Съвета АФКОС, проведено на 14 декември 2023 г.

Като инструмент за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г., Планът поставя ясна годишна рамка за достигане на заложените стратегически и оперативни цели, като допринася за надграждане на постигнатите до момента резултати, осигурявайки необходимата приемственост с Плана за 2023 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г., приет с Решение № 181 на Министерския съвет от 15 март 2023 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г. Средствата в размер до 13 581 300 лв. са за изплащане на фактически извършени разходи за текуща издръжка за дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи.

 

Чрез националната програма ВИХРЕН-2024 ще се финансират научни изследвания

 

Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“-2024 (ВИХРЕН-2024) беше одобрена от правителството.

Дългосрочната цел на програмата е значителното повишаване на качеството на човешките ресурси за провеждане на научни изследвания в България на най-високо ниво. С реализирането на проектите по програмата ще бъдат подпомогнати перспективни учени в дадена област, които да работят заедно по висококонкурентна оригинална научна тема, ръководени от водещ изследовател по правилата на европейските научни програми.

Програма ВИХРЕН-2024 ще се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). Срокът на изпълнение е 8 години (2024 г. - 2031 г.), а общият бюджет - 14 175 000 лв.

Сред очакваните резултати са повишаване на научния потенциал и на нивото на научната продукция, включително на новите знания и идеи, някои от които ще се превърнат в иновативни продукти, услуги и процеси, повишаване качеството на висшето образование чрез привличане на перспективни и водещи учени, допринасяне за развитието на високотехнологично и добре образовано общество в България и като следствие - повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

 

Правителството отпусна над 22 млн. лв. за обезщетения в образованието

 

Правителството отпусна 22 218 216 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2024 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците януари - май 2024 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции в резултат на промяна на структурата или състава му, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането е за сметка на планираните по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. средства за изпълнение на националните програми за развитие на образованието.

Министерският съвет отпусна също и 384 532 лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи. Средствата са за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. и се предоставят на детски градини и училища за реализиране на мерките за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по общински бюджети

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 март до 30 април 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Допълнителните трансфери са за други целеви разходи в общ размер на 2 493 596 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на разходите за периода от 1 март до 30 април 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни или общински детски градини.

Допълнителните трансфери по бюджетите на общините ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

 

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2024 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД, гр. Ямбол, чрез парична вноска в размер на 3 859 000 лева.

Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за индексиране на цената на договор РОП № 07 от 22.02.2021 г. за изграждането на новия болничен блок на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” - Ямбол“ АД, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с цел завършване на новия болничен комплекс към „МБАЛ „Свети Пантелеймон - Ямбол“ АД.

 

Приета е промяна в състава на Комисията по прозрачност

 

Министерският съвет прие Решение за промяна в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на проф. Илко Гетов за председател на комисията е определен д-р Бойко Маринов Пенков.

Доктор Бойко Пенков е завършил медицина в Медицинска академия, София. Притежава специалности по „Вътрешни болести“, „Белодробни болести“ и „Социална медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт“. Преминал е курс по „Планиране и мениджмънт, управление на човешките ресурси, болници - цели и стратегии“ в Париж, Франция. Притежава дипломи по „Здравен мениджмънт“ от Canterburry Business School и по „Администрация в здравеопазването”, ЛСА, Япония, Великобритания. В периода 1980-1981 г. д-р Пенков е работил като лекар, завеждащ спешна медицинска помощ в Ботевградската районна болница. От 1981 г. до 1992 г. е главен асистент в Научен институт за белодробни болести. От 2002 г. до 2009 г. е директор на Международен институт по здравеопазване и здравноосигуряване. Има дългогодишен управленски и административен опит в сферата на здравеопазването. Заемал е поста заместник-министър на здравеопазването четири пъти.

Доктор Пенков е бил директор на Националната здравноосигурителна каса, медицински директор на Университетска специализирана болница за активно лечение на белодробни болести и управител на УМБАЛ „Софиямед“ ООД.

 

Заключителните документи от четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз се предоставят на НС за ратификация

 

Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира протоколите от четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, който се проведе в Рияд през октомври 2023 г. С новите актове се усъвършенстват и допълват разпоредбите, свързани с услуги, предоставяни от избраните пощенски оператори, както и се модернизира институционалната рамка на организацията.

Чрез ратифицирането на заключителните документи България изпълнява задълженията си като страна-членка на Всемирния пощенски съюз и гарантира правото на българските потребители да ползват международни пощенски услуги.

 

КРС ще изпълнява функциите на координатор за цифровите услуги за България

 

Министерски съвет определи Комисията за регулиране на съобщенията за национален орган, който да изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги за Република България. По този начин се изпълняват изисквания на Регламент 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги.

Регламентът определя общи задължения за всички доставчици на посреднически услуги и допълнителни такива за доставчиците на хостинг услуги, онлайн платформи и търсачки.

За проследяване изпълнението на тези задължения, както и за правилното функциониране на Единния цифров пазар, регламентът предвижда създаването на механизъм и структури на европейско и национално ниво, които да осигурят ефективен надзор, сътрудничество и правоприлагане.

На европейско ниво е създаден Европейски съвет за цифровите услуги, а всяка държава членка на ЕС следва да определи национален координатор. Координаторът действа като единна точка за контакт по всички въпроси, свързани с надзора и осигуряване на спазването на изискванията и прилагането на регламента, като си сътрудничи с Европейската комисия, Европейския съвет за цифровите услуги, Координаторите за цифровите услуги на другите държави членки на ЕС.

 

Одобрена е позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 17 юни 2024 г. в Люксембург.

В дневния ред е предвидено постигане на общ подход по предложението за Директива за мониторинга на почвите. Законодателното предложение ще съдейства за подобряване на здравето на почвата, като ще има положителен косвен ефект върху качеството на водата, въздуха, биоразнообразието, климата, човешкото здраве и ще спомогне за осигуряване на продоволствената сигурност.

Очаква се Съветът да приеме позицията си за преговори с Европейския парламент и по предложението за изменение на Рамковата директива за отпадъците. С предлаганите промени ще бъде повишена екологичната устойчивост на хранителния и текстилния сектор и ще бъде улеснен преходът към кръгова икономика.

Съветът ще приеме Заключения относно междинния преглед на Осмата програма за действие за околната среда „Пътят напред към зелен и справедлив преход за устойчива Европа“. Целта на заключенията е да се определят ключовите политически насоки за трансформиране на ЕС към неутралност по отношение на климата и устойчива, кръгова и конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите и нулево замърсяване, която устоява на климатичните опасности и геополитическите рискове.

Предмет на дискусия в Съвета ще бъде и целта на Европейския съюз за климата до 2040 г. Министрите ще обменят мнения относно продължаването на прехода към климатична неутралност в контекста на засилващото се изменение на климата, благоприятните условия за разработване на рамка за периода след 2030 г., както и предизвикателствата пред държавите членки.

В рамките на заседанието ще бъде проведен дебат и по Съобщението на Европейската комисия относно управлението на риска, свързан с климата. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта да бъде повишена издръжливостта на обществото и икономиката на Съюза с оглед адаптиране и подготовка за справяне с климатичните рискове, за да се защитят гражданите, техният поминък, конкурентоспособността на икономика и да се гарантира бъдещото развитие.

 

Правителството прие отчета за изпълнението на концесионни договори в МОСВ за 2022 г.

 

Правителството одобри Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на включените проекти за добив на минерална вода в Плана за действие на държавните концесии за периода 2021 - 2027 г. и за изпълнението на действащите концесионни договори за добив на минерална вода — изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитена територия - част от Национален парк „Пирин“ - „Ски зона с център гр. Банско“ - обект изключителна държавна собственост.

През 2022 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отчита събираемост от постъпили приходи общо от концесии (концесионно възнаграждение по сметка на МОСВ, ДДС, за общините и ПУДООС, от лихви и неустойки) в размер на общо 5 310 089 лв.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики, бюджетни програми и трансфери по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г.

С проекта на постановление се предвижда да бъдат одобрени вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията. Средствата ще се осигурят за сметка на реализирани икономии в частта на предоставени трансфери към Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ за 2024 г.

Предложеният проект не оказва въздействие върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори от програмния формат на бюджет на Министерството на икономиката и индустрията.

 

Одобрена е българската позиция за участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри позициите на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседание на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 13 юни 2024 г. в гр. Люксембург, Люксембург.

Представените пред Министерски съвет за одобрение позиции се отнасят до: Цялостно състояние на Шенгенското пространство; Бъдеще на визовата политика на ЕС; Пакт по убежище и миграция; Засилване на готовността и реакцията при кризи на ниво ЕС - тема на работния обяд; Препоръки на Групата на високо ниво относно достъпа до данни за целите на ефективното правоприлагане; Решение за изпълнение за удължаване на временната закрила, въведена с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382; Регламент за предотвратяване и борба със сексуалната експлоатация на деца.

 

Правителството одобри позициите на България за предстоящото заседание на Съвета на министрите на правосъдието на ЕС

 

Правителството прие днес решение за одобряване на позициите на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“ (Съвет ПВР), част „Правосъдие“, което ще се проведе на 14 юни 2024 г. в Люксембург.

По време на заседанието министрите на правосъдието ще обсъдят предложението за Директива относно борбата срещу корупцията. Страната ни ще подкрепи приемането на общ подход по предложението за Директива предвид необходимостта от адекватни и навременни мерки за хармонизиране на видовете корупционните престъпления и съответните санкции за тях.

На дебат ще бъде подложено и предложението за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването на решения и приемането на автентични актове в областта на произхода и относно създаването на европейско удостоверение за произход.

В рамките на Съвета министрите ще обменят мнения и по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с материалите, съдържащи сексуално насилие на деца, която изменя и допълва действащата в момента Директива.

Участниците ще бъдат приканени да одобрят проект на Заключения на Съвета относно засилването и защитата на свободния, открит и информиран демократичен дебат.

Ще бъде представена и актуална информация относно развитието на преговорите по предложението за Директива за хармонизиране на някои аспекти на несъстоятелността, дейността на Европейската прокуратура, борбата срещу трафика на наркотици и организираната престъпност, преговорите със САЩ за споразумение в областта на електронните доказателства в наказателния процес и др.

 

Правителството одобри резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Министерският съвет одобри резултатите и взетите решения на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 27 май 2024 г. в гр, Брюксел, Кралство Белгия.

На заседанието Белгийското председателство и Европейската комисия представиха на Съвета информация за последващите действия във връзка с предоставени вече отговори и предвидени нови мерки за справяне с кризисната ситуация в селскостопанския сектор. Министрите приветстваха извършеното до момента и призоваха за ефективни инструменти за управление на кризи с подходящи финансови ресурси, способни по бърз и целенасочен начин да допълнят съществуващите инструменти за управление на риска. Освен това министрите подчертаха значението на това подкрепата да стане по-гъвкава и ефективна, като се позволи на държавите членки да подкрепят адекватни превантивни мерки, като се вземат предвид техните особености и географски характеристики и без да се увеличава административната тежест за земеделските производители.

България подкрепи предложението на Хърватия и Словения за гъвкав и опростен механизъм за ад-хок финансова подкрепа в случай на криза чрез създаване на интервенция в Стратегическите планове по ОСП. Според предложението този доброволен механизъм следва да бъде финансиран с максимум 2% от съществуващия общ национален пакет.

На заседанието бе представено предложението на България с 12 месеца да бъдат удължени периодът за допустимост на разходите и сроковете за административно приключване на Програмите за развитие на селските райони 2014-2020, за да се осигури максимална адаптивност на управлението на програмите към постоянно променящите се условия.

Европейската комисия представи актуална информация и за ситуацията на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на руската инвазия в Украйна. Държавите членки споделиха най-важните моменти в развитието на своите селскостопански пазари и подчертаха няколко аспекта, включително отрицателното въздействие на неблагоприятните климатични условия, намалената рентабилност за .определени сектори, като секторите на виното и плодовете и зеленчуците, високите лихвени проценти, необходимостта да се гарантира, че украинският внос достига до традиционните си пазари, както и подкрепа за предложението за налагане на по-високи мита върху вноса на зърно от Русия и Беларус.

 

Одобрена е позицията на Република България по дело на Съда на Европейския съюз

 

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-155/24 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (Нидерландски орган по безопасност на храните и стоките) във връзка с искане, отправено от Stichting Rookpreventive Jeugd (Фондация за предотвратяване на тютюнопушенето сред младите хора, Нидерландия) до Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (Нидерландски орган по безопасност на храните и стоките).

С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Конституирането на Република България като страна по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съдът на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси, част „Кохезионна политика“

 

Одобрена е позицията на страната ни за участие в заседание на Съвета по общи въпроси, част „Кохезионна политика“, на 18 юни 2024 г. в Люксембург. Съветът ще обсъди ролята на бъдещата политика за икономическо, социално и териториално сближаване в следващия Стратегически дневен ред за 2024-2029 г„ както и връзката между нея и изпълнението на реформите в държавите членки. Ще бъдат приети и Заключения по Деветия доклад на Европейската комисия за напредък по сближаването.

България счита, че ЕС трябва да остане верен на главната си цел за балансирано и устойчиво развитие на неговите региони и намаляване на различията между тях. Особено важно за тази цел е да продължи европейската подкрепа за по-слабо развитите региони. Освен доказаните ползи за цялата територия на ЕС, Кохезионната политика допринася за икономическия растеж, конкурентоспособността и укрепването на вътрешния пазар, категорична е позицията ни. Значим е и нейният потенциал за изграждането на една по-справедлива и приобщаваща Европа, която стои по-близко до проблемите на своите граждани. Страната ни предлага в Кохезионната политика за следващия програмен период по-осезаемо място да намерят демографските проблеми.

Важно е да бъде намалена административната тежест за бенефициентите в изпълнението на програмите за сближаване, както и да бъде улеснено комбинирането на финансиране от различните европейски фондове, водещо до съчетаване на политиките за развитие на местно ниво. Уеднаквяването на правилата за фондове със сходни цели би насърчило инвестициите в обща стратегическа рамка на ЕС.

България е на мнение, че Кохезионната политика трябва да стимулира провеждането на реформи, които водят до сближаване, чрез подкрепа за доброто управление и капацитета на властите. Подкрепяме и ключовите условия, които се изискват от европейското законодателство, за да бъдат успешни проектите, а финансирането да е разходвано правилно. Същевременно е необходима предвидимост и устойчивост в законодателството за одобрените инвестиции. Не по-малко важно за инвестициите в сближаване и успеха на реформите е ЕК да продължи да предоставя насоки към държавите членки, както и по-тясното й сътрудничество с националните, регионални и местни власти във вземането на решения.

 

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвет „Външни работи/Търговия“ на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвет „Външни работи/Търговия" на Европейския съюз (ЕС), проведено на 30 май 2024 г. в Брюксел, Белгия.

По време на заседанието беше проведена дискусия относно търговията и конкурентоспособността с фокус върху бъдещето на търговската политика на Европейския съюз (ЕС). Мнозинството от държавите членки, в т.ч. България, се обединиха около позиция, че укрепването и задълбочаването на Единния пазар са ключови за конкурентоспособността и икономическата сигурност на Европейския съюз (ЕС). Беше отбелязана съществената роля на търговията и важността от съгласуваност на вътрешните и външни измерения на отделните политики на Съюза.

Министрите обсъдиха търговските и инвестиционни отношения на Европейския съюз (ЕС) с Африка. В рамките на заседанието се сподели мнението на Европейската комисия относно стратегическото геополитическо и икономическо значение на Африка и необходимостта от нова всеобхватна стратегия за по-силно ангажиране със страните от Африка.

 

Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС във формат „Транспорт“

 

Кабинетът одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, което ще се проведе на 18 юни 2024 г. в гр. Люксембург, Великото херцогство Люксембург. Българската страна ще бъде представлявана от министъра на транспорта и съобщенията.

По време на форума ще бъдат дискутирани теми в областта на морския и сухопътния транспорт. Очаква се министрите да приемат общ подход по Регламент относно Европейската агенция за морска безопасност и Директива за речните информационни услуги.

В областта на сухопътния транспорт относно Регламента за използването на железопътния инфраструктурен капацитет в единното европейско железопътно пространство, България ще подкрепи общия подход и заложените цели за по-ефективна и гъвкава рамка.

По предложението на Съвета ще бъдат обсъдени максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик. България поддържа изразената вече позиция относно негативното въздействие на допълнителната маса, осово натоварване и габаритни размери върху инфраструктурата.

В рамките на Съвета ще бъдат одобрени също и Заключения на Съвета относно специалния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) относно целите на ЕС за пътна безопасност.

 

Одобрено е искане до Конституционния съд за тълкуване на чл.5, ал.3, чл. 30 и 31 от Конституцията

 

Правителството прие решение за одобряване на искане до Конституционния съд за даване на задължително тълкуване на чл.5, ал.3, чл. 30 и чл. 31 от Конституцията на Република България във връзка с отговор на въпросите: „Разпоредбите на чл.5, ал.3, чл. 30 и чл. 31 от Конституцията на Република България предвиждат ли, че единствено физическо лице е наказателно отговорно, и в случай на положителен отговор – дали това, че само физическо лице е наказателноотговорно представлява основен принцип на българското право?“.

В случая, отправянето на искане до Конституционния съд е необходимо с оглед изпълнение на препоръка относно отговорността на юридическите лица от Доклад за Република България от Петия кръг на взаимни оценки на Комитета на Съвета на Европа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL), както и с цел осигуряване на съответствие с правен стандарт на Групата за финансово действие (FATF), включително във връзка с включването на Република България в т.н. „сив списък“.

 

 

Правителството одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси" (СОВ), което се проведе на 21 май 2024 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Иван Кондов.

Съветът стартира подготовката на заседанието на Европейския съвет на 27-28 юни 2024 г., като обсъди неговия анотиран дневен ред, включващ темите Украйна, сигурност и отбрана, конкурентоспособност, външни отношения и следващия институционален цикъл.

В рамките на Диалога по върховенство на закона в ЕС бяха разгледани последните развития в областта н

 
 

Copyright © 2008-2024 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев