Членовете на ЕП са готови да стимулират възобновяемите енергийни източници и спестяването на енергия

Европейският парламент
09.09.2022 / 11:24

Плановете, внесени в рамките на пакета "Подготвени за цел 55" за ускоряване на внедряването на възобновяема енергия и намаляване на потреблението на енергия до 2030 г., ще бъдат гласувани в сряда.

 

Преразглеждането на Директивата за енергията от възобновяеми източници с измененията, внесени от Комисията на ЕП по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), ще повиши дела на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на енергия в ЕС до 45% до 2030 г. Съгласно предложението, внедряването на възобновяеми енергийни източници в транспортния сектор следва да доведе до 16% намаление на емисиите на парникови газове чрез използването на по-голям дял усъвършенствани биогорива и по-амбициозна квота за възобновяеми горива от небиологичен произход, като водорода.

 

Членовете на ЕП ще гласуват и по преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност - законът, който определя целите за енергоспестяване както в първичното, така и в крайното потребление на енергия в ЕС. Проектозаконът ще изисква от държавите членки колективно да осигурят намаляване на потреблението на енергия с поне 40% до 2030 г. в крайното енергийно потребление и с 42,5% в първичното енергийно потребление в сравнение с показателите от 2007 г.

 

Контекст

 

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия прие пакета "Подготвени за цел 55" ('Fit for 55'), с който се адаптира съществуващото законодателство в областта на климата и енергетиката, за да се постигне новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с минимум 55 % до 2030 г. Един от елементите на пакета е преразглеждането на Директивата за енергията от възобновяеми източници (RED II), което ще помогне на ЕС да постигне новата цел от 55 % за намаляване на емисиите на парникови газове.

 

Пакетът "Подготвени за цел 55" включва и преработване на Директивата за енергийната ефективност (ДЕЕ), в която понастоящем се определя равнището на икономии на енергия, което ЕС трябва да постигне, за да изпълни договорената цел за подобряване на енергийната ефективност с 32,5 % до 2030 г. Преработката ще изисква от държавите членки да увеличат почти двойно годишните си задължения за икономии на енергия.

 

Процедурен код: 2021/0218(COD); 2021/0203(COD)

Разисквания: понеделник, 12 септември (Енергийна ефективност), вторник, 13 септември (Възобновяема енергия)

Гласуване: Сряда, 14 септември

Процедура: Обикновена законодателна процедура

 

 

Проект на доклад относно насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0208_EN.html

 

Проект на доклад относно енергийната ефективност

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0221_EN.html

 

Прессъобщение относно гласуването в комисия на ЕП (13.07.2022 г.) https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35006/meps-back-boost-for-renewables-use-and-energy-savings

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Преразглеждане на Директивата за енергията от възобновяеми източници: Пакет "Подготвени за цел 55" https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698781

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Преразглеждане на Директивата за енергийната ефективност: пакет "Подготвени за цел 55"

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698045

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев