Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2021 година

НСИ
22.03.2022 / 11:26

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

През 2021 г. икономически активните лица в област Сливен са 78.4 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 53.2% (при 55.3% общо за страната). Коефициентът на икономическа активност е съответно 62.6% за мъжете и 44.6% за жените. По коефициент на икономическа активност област Сливен е на тринадесето място в страната.

През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Сливен са 76.0 хил., или 68.8% от населението на същата възраст, съответно 76.5% за мъжете и 60.9% за жените.

Общият брой на заетите лица достига 71.2 хил., или 48.3% от населението на 15 и повече навършени години при 52.3% за страната. Коефициентът на заетост е съответно 57.7% за мъжете и 39.6% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на шестнадесето място в страната.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 68.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 62.4%, съответно 70.6% за мъжете и 53.9% за жените.

Безработните лица са 7.2 хил., a коефициентът на безработица е 9.2% при 5.3% за страната. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 64 навършени години е 9.4%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 34.4 хил., от които 13.2 хил. са мъже и 21.3 хил. - жени.

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

„В съответствие с промени в законодателството на Европейския съюз по отношение на статистиката за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, от началото на 2021 г. са направени промени в методологията на наблюдението на работната сила. Поради това данните за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предходни години“.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 -89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане и отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст и други.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.

Коефициент на икономическа активност - относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев