Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2021 година

Сливен
23.02.2022 / 11:25

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 69.7 хил., от които 41.6 хил. са мъже, а 28.2 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 47.5% (при 52.6% за страната). Той е съответно 59.1% за мъжете и 36.9% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на деветнадесето място в страната.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 67.1 хил., като 39.9 хил. от тях са мъже, а 27.2 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.1% (при 68.5% за страната), съответно 71.6% за мъжете и 50.2% за жените.

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

 

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”.

В съответствие с промени в законодателството на Европейския съюз по отношение на статистиката за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, от първото тримесечие на 2021 г. са направени промени в методологията на наблюдението на работната сила. Поради това данните от наблюдението на работната сила за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев