Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2020 година

Фиг. 1 Структура на брутната добавена стойност в област Сливен по икономически сектори през 2019 и 2020 година
03.02.2022 / 11:11

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Сливен през 2020 година е 1 580 млн. лв. по текущи цени. Това нарежда областта на 17 място в страната. В сравнение с 2019 г. обемът му се е увеличил с 4.3%. Произведения в област Сливен БВП е 1.3% от общо произведения за страната. На човек от населението се падат 8 616 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената през 2020 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Сливен възлиза на 1 369 млн. лв., което е с 4.7% повече спрямо 2019 година.

Добавената стойност, реализирана от дейностите в секторa на услугите е 882 млн. лв. и представлява 64.4% от общата БДС за областта. В сравнение с 2019 г. делът й се увеличава с 0.6 процентни пункта.

Индустриалният сектор понижава своя относителен дял в БДС за областта спрямо 2019 година. През 2020 г. в него са реализирани 368 млн. лева. Относителният дял на добавената стойност в индустриалния сектор достига до 26.9%, което е с 0.8 процентни пункта по-малко спрямо 2019 година.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 8.7% от добавената стойност на областта и е в размер на 119 млн. лева. В сравнение с 2019 г. делът му се увеличава с 0.2 процентни пункта.

 

Методологични бележки

 

Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

- БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

- БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Регионализирането на БВП и БДС е подчинено на общите концепции и дефиниции, описани в глава 13 на Европейската система от сметки (ЕСС 2010) при прилагането на регионалната номенклатура на ЕС - Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS). По NUTS в България се обособяват две статистически зони (ниво NUTS-1) – Северна и Югоизточна България, и Югозападна и Южна централна България. На ниво NUTS-2 се обособяват шест статистически района, на NUTS-3 – 28 области. Концепция за допълнителна регионална територия не е прилагана. БВП и БДС са представени на ниво NUTS-3. За изчисленията на БДС в областта на индустрията е използван производствения метод - за всеки статистически район обемът на добавената стойност се получава от изчислените показатели "брутна продукция" и "междинно потребление". За калкулиране на показателите за икономическите дейности в сферата на услугите и аграрния сектор са използвани регионални индикатори, които са с висока корелационна зависимост по отношение на добавената стойност (данни от отчета за заетите лица и средствата за труд). Регионалният еквивалент на БВП - БВПР, се оценява по пазарни цени, като изчислената на регионално ниво брутна добавена стойност по базисни цени се дооценява по отношение на корективите (нето данъци върху продуктите), при запазване на регионалната структура.

Годишното изследване на националните икономически сметки за БВП и неговите компоненти се разработва в съответствие с методологическите принципи на ЕСС 2010 - издание на Евростат, приети с Регламент (ЕС) №549/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз.

Изследването се провежда регулярно от 1996 година. Динамичните редове от данни по показатели са налични в интернет страницата на НСИ (www.nsi.bg).

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев