Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2020 година

Фиг. 1. Средна брутна годишна работна заплата в област Сливен по години
25.01.2022 / 11:26

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 36 079, което представлява 1.6% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите намалява с 2 261 души или с 5.9%. Намаление се наблюдава в 14 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (25.3%), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (17.0%), „Административни и спомагателни дейности“ (10.2%) и „Строителство“ (9.3%). Увеличение на наетите е регистрирано в пет икономически дейности - като най-значимо е в отраслите ‚Добивна промишленост“ (8.2%), „Професионални дейности и научни изследвания“ (5.2%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (4.4%).

В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, съответно 29.6% и 15.2%. По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2020 г. областта заема 16 място сред 28-те области в сраната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 747.4 хил., а най-малък в област Видин - 15.3 хиляди.

В област Сливен средната брутна годишна работна заплата за 2020 г. е 12 370 лв., при 16 687 лв. средно за сраната.

 

По размер на средната работна заплата за 2020 г. област Сливен заема 21-во място сред 28-те области в сраната. С най-висока средна заплата е област София (столица) – 22 950 лв., а с най-ниска област Благоевград – 10 881 лева.

През 2020 г. средната годишна брутна заплата в област Сливен се увеличава спрямо 2019 г. с 11.6%. Икономическите дейности при които е регистрирано най-голямо увеличение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (92.3%), „Финансови и застрахователни дейности“ (49.2%), „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (17.8%) и „Образование“ (17.4%). Намаление се наблюдава в сектор „Добивна промишленост“ с 11.6%.

 

Методологични бележки

 

Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други). Наблюдават се предприятия от всички икономически дейности, независимо от формата на собственост и източника на финансиране.

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

Средният списъчен брой се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).Средния списъчен брой на наетите за един месец е сумата от списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни) разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен или празничен ден). Средният списъчен брой на лицата наети на непълно работно време се преизчислява към пълна заетост въз основа на установената в трудовия договор на лицето продължителност на работното време.

Средната годишна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат“ и на сайта на НСИ.

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев