Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен през 2020 година

Фиг. 1. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности в област Сливен през 2019 и 2020 година
20.01.2022 / 11:24

По окончателни данни през 2020 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 196.3 млн. лв., което е с 13.4% по-малко в сравнение с 2019 година.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Индустрия” - 84.0 млн. лв., или 42.8% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2019 г. показателят бележи спад от 10.3%. На второ място е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ с 44.3 млн. лв., или 22.6% от общия обем, като се отчита намаление от 16.6% спрямо 2019 година. Разходите за ДМА в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” са 34.3 млн. лв., или 17.5%, като спрямо 2019 г. инвестициите в сектора намаляват с 25.1%.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 г. по видове. Спрямо 2019 г. се наблюдава ръст на относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции със 7.5 процентни пункта и на други разходи с 0.9 процентни пункта. Същевременно се наблюдава намаление на относителния дял на машини, производствено оборудване и апаратура - с 5.7 процентни пункта, на закупуване на земя - с 1.9 процентни пункта и на транспортни средства - с 0.9 процентни пункта.

 

Методологични бележки

 

Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.

В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

 

Фиг. 1. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

по икономически дейности в област Сливен през 2019 и 2020 година

 

А - Селско, горско и рибно стопанство

B, C, D, E - Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

F - Строителство

G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство

J - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

L - Операции с недвижими имоти

M, N - Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности

O, P, Q, К, R, S, T, U - Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност; Финансови и застрахователни дейности; Култура, спорт и развлечения, ремонт, домакински вещи и други дейности

 

Фиг. 2. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

по видове в област Сливен през 2019 и 2020 година

Още снимки от новината

Фиг. 2. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в област Сливен през 2019 и 2020 година

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев