Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2020 година

Фиг. 1. Структура на предприятията според финансовия резултат в област Сливен по години
11.01.2022 / 11:41

1. Общ преглед

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2020 г. общо 7 013 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, са представили годишен отчет за дейността. Те са реализирали нетни приходи от продажби за 3 163 млн. лв., а произведената продукция достига 2 186 млн. лева. Заетите лица в нефинансовите предприятия са 33 646.

В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.1% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.9%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.8%, а големите (над 250 заети) – 0.2%.

Нефинансовите предприятия в Сливенска област приключват 2020 г. с положителен финансов резултат от 246 млн. лева. През 2020 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 5 073, на загуба са 1 158, а с нулев финансов резултат – 782.

2. Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 571 предприятия от този сектор, или 8.1% от общия брой на нефинансовите предприятия за област Сливен. Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2020 г. достигат 238 млн. лв. по текущи цени, или 7.5% от общо отчетените за областта. През 2020 г. в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” е произведена продукция в размер на 232 млн. лв., или 10.6% от общата за областта. Броят на заетите лица в сектора е 3 570 и формира относителен дял от 10.6% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта. Отчетен е положителен финансов резултат от 29 млн. лева.

3. Промишленост

През 2020 г. годишен отчет за дейността си са представили 774 промишлени предприятия, или 11.0% от общия брой на отчетените за областта. Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2020 г. достигат 1 204 млн. лв. по текущи цени, или 38.1% от нетните приходи за областта. Произведена продукция в промишлените сектори през 2020 г. по текущи цени е в размер на 1 171 млн. лв., или 53.6% от общата за областта. В промишления сектор през 2020 г. броят на заетите лица е 11 960 и формира най-голям дял – 35.6% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Промишлените предприятия приключват 2020 г. с положителен финансов резултат от 65 млн. лева.

4. Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 249 строителни предприятия, или 3.6% от отчетените нефинансови предприятия в област Сливен. Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство” достигат 186 млн. лв. по текущи цени. През 2020 г. в този сектор e произведена продукция на стойност 181 млн. лв., или 8.3% от общата за областта. Заетите лица са 1 794, с относителен дял от 5.3% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Строителният сектор завършва 2020 г. с положителен финансов резултат от 24 млн. лева.

5. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 2 730 търговски предприятия, или 38.9% от общия брой за областта. Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2020 г. достигат 1 158 млн. лв. по текущи цени. През 2020 г. в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” e произведена продукция в размер на 235 млн. лв., или 10.7% от тази за областта. В търговския сектор работят 7 922 лица, или 23.5% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. През 2020 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 56 млн. лева.

6. Услуги

За област Сливен годишен отчет в НСИ са представили 2 689 предприятия от сектора на услугите, или 38.4% от общия брой. През 2020 г. в този сектор са реализирани нетни приходи от продажби за 377 млн. лв. по текущи цени, или 11.9% от отчетените приходи за областта. По текущи цени през 2020 г. в сектора на услугите е произведена продукция в размер на 367 млн. лв., или 16.8% от общата за областта. В сектора на услугите работят 8 400 лица, или 25.0% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Секторът на услугите приключва 2020 г. с положителен финансов резултат от 72 млн. лева.

 

 

Методологични бележки

 

Обхват - всички сектори по КИД - 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности”, „Държавно управление”, „Дейности на организации с нестопанска цел” и „Дейности на домакинствата”.

Брой предприятия - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведена продукция - стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Добавена стойност по факторни разходи - стойността на произведената продукция, намалена със стойността на акцизите и разходите за оперативната дейност, без тези за персонала и за амортизация, и увеличена с приходите от финансирания.

Финансов резултат - разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

 

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев