Пожарна безопасност по време на жътвената кампания

Пожарна безопасност по време на жътвената кампания
31.05.2021 / 11:34

Изисквания за опазване на земеделските земи от пожари

 

Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

В земеделските земи извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;

2. използването на открити огнеизточници.

 

Водачите на земеделска техника са длъжни да:

1. спазват установените правила и норми за пожарна безопасност;

2. могат да работят с наличните пожаротехнически средства;

3. осъществяват дейност в земеделските земи с техника, която съответства на изискванията на раздел V от Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;

4. извършват ежедневни технически прегледи за цялостното й състояние и започват работа само след като установят нейната техническа изправност;

5. не се допускат боксуване на управляваната от тях земеделска техника в житни площи, стърнища и в района на фуражни площадки;

6.подхождат с техниката така, че ауспуховите й тръби да се намират на противоположната страна на сеновали и складиран груб фураж или леснозапалими материали;

7. зареждат с гориво на пожарообезопасени места и при неработещ двигател;

8. съхраняват горивно-смазочните материали в затворени метални съдове извън посевите на пожарообезопасени места;

9. извършват ремонти и технически обслужвания на техниката на пожарообезопасени места извън посевите и стърнищата. При авария или техническа неизправност, непозволяващи преместване на земеделската техника, ремонтните дейности да се извършат на място, след като предварително е извършено изораване на ивица с минимална широчина 6 метра около авариралата земеделска машина.

Изисквания при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи

При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.

Пожарозащитните ивици се изпълняват и за отделяне на площите, засети с житни култури, от:

1. горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;

2. автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;

3. от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти.

Около съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи , се обособяват пожарозащитни ивици с широчина не по-малко от 6м.

При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1м.

При жътва в участъци с обща площ над 2000дка се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене.

При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури. Фигурите са с единично тегло до 200 т. и в група до 600 т.

Фигурите на открито в земеделските площи се обособяват на групи върху терен, почистен от растителни остатъци, като разстоянието между фигурите е не по-малко от 15м, а между групите не по-малко от 50м.

Фигурите се обособяват на разстояние не по-малко от 10 м от пътища и 50м от горски насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5м.

Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на разстояние не по-малко от 10м от обособените фигури с груби фуражи.

Изисквания към земеделската техника

В жътвената кампания се използва земеделската техника, която отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация.

Техниката се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене.

Елементите и съоръженията на електрическите инсталации на техниката се поддържат защитени от топлинни и механични въздействия с цялостна изолация, надеждно закрепени връзки и стандартни предпазители.

Акумулаторните батерии се закрепват неподвижно и се защитават от механично въздействие и попадане на метални предмети върху полюсите.

Не се допускат течове на гориво и масла от тръбопроводите и елементите на горивната, смазочната и хидравличната система на техниката

Техниката се осигурява със защита от статично електричество.

Не се допускат пукнатини, откъснати части, разслоения, разкъсвания на гумения слой и други механични повреди на ремъците и веригите на предавките на техниката.

Техниката се почиства ежедневно след приключване на работа от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло.

 

С цел намаляване на предпоставките за възникване на пожари и недопускане на големи щети в селското стопанство, горски фонд и жилищно стопанство е необходимо своевременно да се предприемат мерки.

- не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

- в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и др. растителни остатъци; използването на открити огнеизточници;

В случаи на умишлено предизвикани пожари в канавки, канали, пасища, стърнища и др. съвместно с РУ на МВР ще бъдат създадени съвместни екипи за установяване на нарушителите и търсене на административна и наказателна отговорност.

 

 

РСПБЗН- СЛИВЕН
 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев