ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

1.	Население към 31.12. в област Сливен по години, пол и местоживеене
20.04.2021 / 12:26

Населението на област Сливен към 31.12.2020 г. е 182 551 души или 2.6 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението - непосредствено след област Русе (212 729 души) и преди Шумен (171 781 души). Тенденцията на намаление се запазва и в сравнение с предходната 2019 г. населението намалява с 1 568 души или с 0.8%. Това намаление е в резултат, както на отрицателния механичен прираст (разликата между зеселените и изселените) - минус 399 души, така и на отрицателния естествен прираст на населението (разликата между живородените и умрелите) - минус 1 169.

 

Броят на населението в община Сливен намалява с 913 души и в края на годината е 116 666 души. Населението в община Нова Загора е 34 758 и също намалява в сравнение с предходната година с 532 души. В общините Котел и Твърдица населението спрямо предходната година намалява съответно с 93 и 30 души като към 31.12.2020 г. то е 17 887 в община Котел и в община Твърдица – 13 240 души.

Мъжете в област Сливен са 88 576 (48.5%), а жените – 93 975 (51.5%). В сравнение с 2019 г. мъжете намаляват с 846 души, или с 0.9%, а жените съответно със 722, или с 0.8%. В общия брой на населението жените продължават да са повече и на 1 000 мъже се падат 1 061 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 37 078, или 20.3% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.8%, а на мъжете – 16.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години в областта са 33 823, или 18.5% от общия брой на населението при 14.4% за страната. Област Сливен е с най-висок относителен дял на населението от 0 до 14 години сред другите области в страната.

 

Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години). Към 31.12.2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Сливен е 63.5% при 56.7% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 63.1%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която е 41.6 години през 2019 г. и нараства до 41.7 години в края на 2020 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.1 години, а в селата - 41.0 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2020 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 104 116 души, или 57.0% от населението на областта, като мъжете са 54 574, а жените – 49 542 души. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява с 812 души, или с 0.8%, спрямо предходната година.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 42 410 души, или 23.2%, а под трудоспособна възраст – 36 025 души, или 19.8% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение е 67 за страната. Най-благоприятно е съотношението в област Сливен – 90 души.

 

Към края на 2020 г. населените места в област Сливен са 110, от които 6 са градове и 104 - села. През 2020 г. в градовете живеят 119 023 души, а в селата 63 528 или съответно 65.2% и 34.8% от населението на областта.

 

Методологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография” в Националния статистически институт.

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически район по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.

Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

 

Още снимки от новината

Фиг. 1. Население по пол към 31.12. в област Сливен по години
Фиг. 2. Население под, във и над трудоспособна възраст в област Сливен към 31.12. по години
2.	Население по градове в Област Сливен към 31.12.2020 година

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев