Индикатори за бедност и социално включване в област Сливен през 2019 година

1.	Основни индикатори за бедност в област Сливен през периода 2015 – 2019 година
05.05.2020 / 12:08

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

През 2019 г., линията на бедност общо за страната е 413.04 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1586.2 хил. лица или 22.6% от населението на България.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2019 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 345.67 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 30.1% от населението на областта.

През 2019 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Пазарджик - съответно 268 и 292 лв., а най-високата - в област София (столица) (589 лв.), следвана от областите Перник (475лв.) и Стара Загора (459 лeвa).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен - 30.1%, Кюстендил - 28.8%, Враца - 27.7% и Ямбол - 27.4%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Плевен - 14.3%, Благоевград – 16.5%, София - 16.8% и Ловеч - 18.5%.

 

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се повишава с 27.0%, а относителният дял на бедното население се увеличава с 4.6 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 28.5%, а при жените – 31.6%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 3.1 процентни пункта при 3.4 пункта за страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Сливен се увеличава с 1.0 процентни пункта, а при жените - с 8.0 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 22.6% до 29.6%, или със 7.0 процентни пункта за страната, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 30.1% до 31.4% или с 1.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 51.3% или с 21.2 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2019 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 9.4 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2018 г. поляризацията е по-силно изразена.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. През 2019 г. 19.9% от населението на страната живее в материални лишения, а в област Сливен този показател е 34.0%. В областта в материални лишения живеят 31.2% от мъжете и 36.7% от жените.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2019 г. в област Сливен относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 42.2%, спрямо 2018 г. този показател се увеличава с 18.1 процентни пункта.

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност и безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 - 59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на отработените часове.

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 - 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 - 59-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 - 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

 

През 2019 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 5.9 хил. лица на възраст 18 - 59 години, или 6.6% от населението, като спрямо 2018 г. относителният им дял намалява с 0.6 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

За област Сливен индикаторът сочи, че 81.1 хил. лица, или 43.5% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 35.9 хил. души са мъже, а 45.2 хил. са жени. Спрямо 2018 г. този показател се е увеличил с 4.0%.

 

Методологични бележки

 

Наблюдението за доходите и условията на живот (EU-SILC) като част от Европейската статистическа система (ESS) се осъществява по единна методология, определена с Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета, и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация. Целевата съвкупност в изследването (EU-SILC) са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, са изключени като цяло от целевата съвкупност.

До 2015 г. изследването се провежда върху 4-годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за 2019 г. включва 8 696 домакинства от 6 ротационни групи от всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години. Извадката се състои от шест ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова.

Този ротационен модел на извадка осигурява два типа данни:

- Моментни (данни от текущата година на наблюдение);

- Лонгитудинални (данни за домакинствата, участвали в поне две последователни години).

Наблюдението се провежда с два типа анкетни карти:

• Въпросник за домакинството;

• Индивидуална анкетна карта за всяко лице от домакинството на 16 и повече години.

Основни понятия

Линия на бедност

За изследване на равнището на бедност в методологията на Евростат се използва общ разполагаем нетен доход. Линията на бедност представлява 60% от средния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

Еквивалентни скали

За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече години получава тегло единица, вторият възрастен на 14 и повече години получава тегло 0.5 и всяко дете под 14 години получава тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

Претегляне на данните

Базата данни за всяка страна съдържа различен тип тегла:

 

Домакинско тегло (целева променлива DB090) за получаване на действителния брой обикновени домакинства в страната;

- Персонално тегло (целева променлива RB050) за получаване на действителния брой лица на територията на страната;

- Персонално тегло за всеки член на домакинството на 16 и повече години (целева променлива PB040) за получаване на броя на лицата на 16 и повече години на територията на страната.

При изчисляване на индикаторите за бедност се използва персоналното тегло (RB050), тъй като статусът на бедност се изчислява на индивидуално ниво и целевата група се отнася към цялото население, живеещо в обикновени домакинства. За някои от индикаторите, фокусирани върху лицата на 16 и повече години (например „относителен дял на работещите бедни”), се използва персонално тегло за лицата на 16 и повече години (РВ040).

При изчисляване на индикаторите теглата се коригират с претеглящ фактор за отразяване на липсващите случаи в изследването (RB050a).

 

Размерът на извадката за 2019 г. в област Сливен е 213 домакинства. Поради извадковия характер на изследването по някои основни показатели са изчислени следните оценки в табл. 2:

 

Повече информация за индикаторите за бедност и социално включване може да бъде намерена на интернет страницата на НСИ в рубриката „Социално включване и условия на живот”.

Още снимки от новината

2. Оценки на основни показатели през 2019 г. за област Сливен

 

 
 

Copyright © 2008-2021 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев