18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора

18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора
30.10.2019 / 10:00

Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности. Той е и сред най-доходоносните престъпления, наред с трафика на наркотици и оръжие. Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.

Според доклад на Европейската комисия 20 532 мъже, жени и деца са били регистрирани като жертви на трафик на хора в Европейския съюз в периода 2015—2016 г.

Противодействието, превенцията и осъждането на престъплението са залегнали като основни приоритети в стратегическите документи на Европейския съюз. От първостепенно значение е навременното идентифициране, насочване, подкрепяне и подпомагане на потенциалните и реалните жертви на трафик, както и тяхната пълноценна реинтеграция.

Политиката на национално ниво в областта на трафика на хора се ръководи както от националните стратегически документи, така и от международните стратегически такива, по които България е страна – Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, Всеобща декларация за правата на човека на ООН; Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и др.

България изцяло е транспонирала Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него.

Националната политика, адресираща противодействието на трафика на хора и закрилата на жертвите е регламентирана в Закона за борба с трафика на хора. Друг ключов стратегически документ е приеманата и изпълнявана ежегодно Национална програма за противодействие трафика на хора и закрила на жертвите.

През 2016 г. Министерският съвет утвърждава Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. Документ, който представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията си в стратегическо партньорство с неправителствени, международни организации и гражданското общество. Механизмът разписва стандартни оперативни процедури при идентификация, насочване, закрила, подпомагане и социално включване на пострадалите от това престъпление.

В България е приета и Националната стратегия за борба с трафика на хора (2017-2021), основен документ, формулиращ приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие на трафика на хора - както на самото престъпление, така и на последиците от него. Заложените в документа стратегически цели и приоритети са в съответствие с тези, разписани в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора и едновременно с това отчитат регионалните и национални специфики по отношение на формите на трафик на хора и профила на жертвите.

Правни норми по отношение на трафика на хора са заложени и в Наказателния кодекс чл.16 а, чл.159а, чл.159б, чл.159в, чл.227.

На основание на чл. 4 от ЗБТХ и във връзка с неговото прилагане и изпълнение, през 2004 година е създадена и Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), като поетапно към десет общини в страната са разкрити и Местни комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ). Под методическото ръководство на НКБТХ, МКБТХ функционират в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Сливен, Велико Търново, Благоевград, Пазарджик, Монтана, Русе и Плевен.

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) гр. Сливен осъществява държавната политика и стратегия в областта на борбата с трафика на хора и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора.

МКБТХ – Сливен осъществява обща, селективна и индикативна целенасочена превенция, и организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании на местно ниво, за лица от рисковите групи на трафика на хора.

Ежегодно МКБТХ – Сливен участва в организирането и провеждането на Академия за доброволци, която е ключов елемент в развитието на личностните качества и умения в децата. Доброволческият лагер събира ученици от цялата страна, които активно участват в дейностите по превенция на трафика на хора, част от националните и регионални информационни кампании в градовете, в които има изградени местни структури за борба с трафика на хора.

В рамките на академията младежите получат познания за начините за предпазване от рискови ситуации, умения за прилагане на превантивни програми по теми, свързани с трафика на хора, развиват своите презентационни умения, и научават повече за елементите и структурата на обучителния процес по метода „връстници обучават връстници”.

МКБТХ – Сливен организира специализирани обучения, семинари и дискусионни форуми във връзка с актуалните тенденции свързани с престъплението „трафик на хора”, за експерти от различни институции, включително и на педагогически специалисти от образователната система, които имат ключова роля в личностното развитие на учениците.

Според Доклади на Европейската комисия относно напредъка в борбата с трафика на хора за 2016 г. и 2017 г., държавите членки докладват, че една от най-рязко увеличаващите се тенденции в ЕС е трафикът на деца. Отбелязва се, че начинът на действие на трафикантите непрекъснато се променя и ЕС трябва да атакува връзките между трафика на хора и други престъпления, в това число киберпрестъпността и сексуалната експлоатация онлайн.

Глобалната мрежа интернет все по-често се използва като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, както и с цел насилствен и фиктивен брак. Социалните мрежи и мобилни приложения за запознанства нерядко се превръщат в средство за набиране на жертви. Голяма част от рекламирането на услугите на жертвите, обичайно при трафика с цел сексуална експлоатация, става също онлайн.

Интернет се ползва и с цел разпространение на порнографски материали, а на по-късен етап като форма на изнудване на жертвите, фигуриращи в материалите. При сексуалната експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с по-ниска интернет култура и информираност.

Европейския ден за борба с трафика на хора се отбелязва на 18 октомври

На 18 октомври всички ангажирани институции, неправителствени организации и гражданското общество обръщат сериозно внимание на престъплението „трафик на хора“. На европейско и национално ниво се провеждат различни инициативи по повод Европейския ден за борба с трафика на хора, които имат за цел да насочат вниманието към проблема и общите усилия на всички страни в борбата с това престъпление.

18 октомври е обявен за Европейски ден за борба с трафика на хора през 2007 г., по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия, г-н Франко Фратини. Тази година за поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

През 2019 г. За поредна година Фондация “А21 България” в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен, организиаха най-мащабната информационна кампания против трафика на хора ПОХОД за СВОБОДА, по повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора.

100 младежи от Сливен взеха участие в глобалното събитие, което се проведе на 19-ти октомври 2019 г. в целия свят и хиляди хора застанаха зад каузата за борба с трафика на хора. Целта на инициативата е да привлече общественото и медийно внимание върху проблема със съвременното робство и да подкрепи жертвите на това тежко престъпление.

Походът е уникално по рода си глобално събитие, което се провежда в един конкретен ден и час в повече от 450 града в над 50 държави по цял свят и с това се превръща в най-голямата и значима инициатива в подкрепа на жертвите на трафик на хора в света. В рамките на събитието се популяризира Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.

Тази година 25 български градове осъществиха инициативата, включително и гр. Сливен, благодарение на ефективнито партньорство и взаимодействие между Фондация “А21 България”, Община Сливен, Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен, Професионална гимназия по хотелилерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев” и Български младежки Червен кръст – Сливен.

За помощ, съвет и повече информация:

• Местна комисия за борба с трафика на хора – Сливен: https://antitraffic.government.bg/bg/local/11-mkbth-sliven

бул. Цар Освободител 1 - Сливен

Тeл: 044 611 336

Мобилен: 0885 53 26 71

e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

• Национална комисия за борба с трафика на хора: https://antitraffic.government.bg/

• ЕС – Нашата сигурност: https://europa.eu/euprotects/content/homepage_bg

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» - Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.

Още снимки от новината

18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора
18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора
18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора
Национална телефонна линия за борба с трафика на хора

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев