Последен призив към всички граждани и предприятия от ЕС да се подготвят за Брексит без споразумение

Последен призив към всички граждани и предприятия от ЕС да се подготвят за Брексит без споразумение
30.09.2019 / 13:06

ВАЖНО! Последен призив към всички граждани и предприятия от ЕС да се подготвят за Брексит без споразумение: Контролен списък за предприятията

 

До оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 октомври 2019 г. остават 4 седмици.

В своето 6то съобщение относно готовността за Брексит Европейската повтори призива си към всички заинтересовани страни в ЕС-27 да се подготвят за оттегляне без споразумение.

С оглед на продължаващата несигурност в Обединеното кралство относно ратифицирането на споразумението за оттегляне, договорено с правителството на Обединеното кралство през ноември 2018 г., и на цялостната политическа ситуация в страната, оттеглянето от ЕС без споразумение на 1 ноември 2019 г. остава реална, макар и нежелана, възможност.

Именно в този дух Европейската комисия публикува подробен контролен списък, за да помогне на предприятията, които търгуват с Обединеното кралство, да извършат последните си приготовления. За основа на този списък служат предишни съобщения и 100 известия до заинтересованите страни, които обхващат широк кръг сектори:

КОНТРОЛЕН СПИСЪК ВЪВ ВРЪЗКА С ГОТОВНОСТТА ЗА БРЕКСИТ ЗА ДРУЖЕСТВА, РАЗВИВАЩИ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ЕС

Настоящият контролен списък е разработен с информационна цел, за да се помогне на дружествата, които развиват стопанска дейност в ЕС и/или Обединеното кралство, да проверят отново равнището си на готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение.

Въпреки че бяха взети мерки в отговор на смятаните за най-често срещани проблеми и съответните аспекти, списъкът е примерен и не бива да се смята, че в него са взети предвид всички въпроси, които могат да възникнат в резултат от оттегляне без споразумение.

Допълнителни насоки са достъпни в известията за готовността за Брексит, публикувани от ведомствата на Европейската комисия, и в информацията от национални органи.

Всички известия за готовността за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС са достъпни тук: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices

Дружествата трябва да гарантират пълна подготвеност за датата на оттеглянето, т.е. датата, на която Обединеното кралство става трета държава (1 ноември 2019 г.).

Припомня се, че при липса на ратифицирано споразумение за оттегляне, договореният в него преходен период не важи. Припомня се също, че дори ако Споразумението за оттегляне бъде ратифицирано, ще бъдат необходими действия от страна на предприятията за подготовка за времето след преходния период, т.е. след 31 декември 2020 г., когато правилата на ЕС за вътрешния пазар и митническия съюз на ЕС ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство. Поради това във всички случаи ще бъде необходима готовност, макар и на по-късен етап. Настоящият контролен списък е динамичен документ, който ще бъде актуализиран при необходимост.

 

1. Пускане на стоки на пазара в ЕС: износ

a. Сертификати и разрешения

За да се гарантира безопасността на продуктите и защитата на общественото здраве и околната среда, за пускането на определени продукти на пазара в ЕС се изисква сертификат от орган, установен в ЕС, или разрешение от орган в друга държава от ЕС. Това важи например за сектора на медицинските изделия или за автомобилния сектор

След Брексит сертификатите или разрешенията, издадени от органи в Обединеното кралство или от органи, установени в Обединеното кралство, вече не са валидни в ЕС.

 Прехвърлил ли съм сертификати и разрешения, издадени от установен в Обединеното кралство орган, към орган в ЕС-27 / поискал ли съм нови сертификати и разрешения?

б. Изисквания за локализиране

За да се улесни ефективното прилагане на правилата на ЕС за продуктите, някои лица с регулаторни отговорности трябва да бъдат установени в ЕС (изисквания за локализиране). Такъв например е случаят с „отговорното лице“, вносителя или регистранта или притежателя на разрешението за употреба за някои стоки. В някои области, като химикалите, това е особено важно за използването на стоките надолу по веригата.

След Брексит лицата, установени в Обединеното кралство, вече няма да отговарят на тези изисквания за локализиране.

 Осигурил ли съм спазване на изискванията на ЕС за локализиране?

в. Етикетиране и маркировки

За да се улесни ефективното прилагане на правилата на ЕС за продуктите и да се засили защитата на потребителите, много продукти, които се пускат на пазара в ЕС, трябва да бъдат етикетирани или да имат маркировки с името, адреса или идентификатора на органа или лицето, за които става дума в раздели 1.а) и б) на настоящия контролен списък. Такъв например е случаят с промишлените продукти, лекарствените продукти и медицинските изделия, храните и фуражите. След Брексит тези маркировки или това етикетиране, когато става дума за органи или лица, установени в Обединеното кралство, вече не съответстват на изискванията за етикетиране при пускане на пазара на ЕС.

 Гарантирал ли съм, че продуктите, пуснати на пазара в ЕС, са правилно етикетирани и маркирани?

г. Тарифни преференции, предоставени от трети държави за продукти от ЕС

Когато се изнасят продукти за трети държави, с които ЕС има споразумение за свободна търговия, тези продукти могат да се ползват с преференциални (т.е. по-ниски) тарифни ставки, ако имат достатъчно „съдържание от ЕС“ съгласно приложимите правила за произход, и разполагат с доказателство за произход. Това се отнася например за автомобилния сектор (включително автомобилни части и други компоненти) и за сектора на селското стопанство и храните.

След Брексит приносът на Обединеното кралство в крайния продукт вече не се смята за „съдържание от ЕС“.

 Прегледал ли съм веригите си на доставка и третирал ли съм приноса на Обединеното кралство като „без произход от ЕС“ с оглед на поддържането на тарифни преференции за моя износ?

д. Митнически процедури

За да се прилагат митническите изисквания (мита и косвени данъци, като например ДДС и акцизи) и нефискалните изисквания, т.е. защита на здравето, сигурността и безопасността на европейците, както и на околната среда, всички стоки, които влизат в ЕС или го напускат, подлежат на митнически надзор и на митнически процедури.

След Брексит това важи за стоките, които влизат в ЕС от Обединеното кралство или излизат от ЕС към Обединеното кралство. EORI номерата (регистрационни и идентификационни номера на икономическите оператори), издадени от митнически органи в Обединеното кралство, както и митническите решения, издадени от митнически органи в Обединеното кралство в контекста на митническото право на ЕС (като разрешения, обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода), вече не са валидни в ЕС.

 Запознат ли съм с митническите формалности в ЕС и с наличните опростявания, които ще се прилагат след Брексит, по-специално имал ли съм досега дори минимален опит в търговията с трети държави?

е. Мита

За да могат някои чуждестранни стоки да бъдат пуснати в свободно обращение в ЕС, трябва да бъдат заплатени вносни мита. Размерът на тези мита се изчислява въз основа на различни фактори, включително митническа стойност (т. е. цената, платена или платима за стоката, коригирана с други фактори), нейната класификация и приложимите ставки.

След Брексит някои стоки от Обединеното кралство подлежат на облагане с вносни мита.

 Преценил ли съм дали след Брексит ще бъдат дължими мита (и мога ли да предоставя необходимата информация), по-специално имал ли съм досега дори минимален опит в търговията с трети държави?

ж. Забрани и ограничения

За да бъдат защитени по-специално здравето и безопасността на гражданите на ЕС, както и околната среда, вносът и износът в/от ЕС на някои стоки подлежи на забрани и ограничения. Това се отнася за множество различни стоки, вариращи от отпадъци18 до лекарства19 и от някои селскостопански продукти и храни20 до необработени диаманти, културни ценности21 или някои радиоактивни материали.

След Брексит забраните и ограниченията за внос от трети държави и износ за трети държави ще се прилагат по отношение на Обединеното кралство. Освен това лицензите на Обединеното кралство за внос/износ на стоки в/от ЕС вече няма да бъдат валидни.

 Запознат ли съм с правилата на ЕС за забраните и ограниченията, които ще се прилагат след Брексит, по-специално имал ли съм досега дори минимален опит в търговията с трети държави?

з. Санитарни и фитосанитарни (СФС) проверки

С цел защита на безопасността на храните и здравето на животните и хуманното отношение към тях и за да се защити санитарният и фитосанитарният статус на ЕС, живите животни, храните и животинските продукти, както и някои растения и растителни продукти систематично се подлагат на проверки при внос в специални съоръжения (гранични инспекционни пунктове).

 Гарантирал ли съм, че санитарните и фитосанитарните стоки ще влизат в ЕС през граничен инспекционен пункт, одобрен за съответната стока?

 

2. Предоставяне на услуги в ЕС

a. Лицензи и разрешения

За да се гарантират по-специално защитата на потребителите и потребителското доверие, както и ефективното прилагане на правилата на ЕС, в много области на икономиката за предоставянето на услуги в ЕС са необходими лицензи или разрешения от орган в държава от ЕС. Такъв например е случаят в транспортния сектор, в сектора на финансовите услуги, в аудио визуалния сектор и в сектора на енергетиката.

След Брексит лицензите или разрешенията, издадени от органи в Обединеното кралство, вече не са валидни в ЕС. В някои случаи валидността в дадена държава от ЕС зависи от националното право.

 Разчита ли моето предприятие на лицензи или разрешения, издадени от органи в Обединеното кралство? Кандидатствал ли съм за подобни лицензи или разрешения в ЕС-27 / прехвърлил ли съм лицензи или разрешения, издадени от Обединеното кралство, на орган от ЕС-27?

 Като клиент проверил ли съм дали моят доставчик има лиценз или разрешение, изисквани за предоставяне на услуги в ЕС?

б. Трансгранично предоставяне на услуги

Свободата на предоставяне на услуги — основна свобода, залегнала в Договорите на ЕС, дава възможност за трансгранично предоставяне на услуги в рамките на ЕС и съгласно правото на Съюза.

След Брексит предоставянето на услуги от Обединеното кралство в ЕС ще зависи от правото на ЕС и съответната държава членка, като се вземат предвид задълженията за достъп до пазара и квалификациите, за които ЕС е поел ангажимент в рамките на правото на СТО. Това важи за много сектори, особено ако предприятията от ЕС продължават да работят с доставчици на услуги, установени в Обединеното кралство.

 Преценил ли съм дали трябва да разчитам на услуги, предоставяни от предприятия, установени в Обединеното кралство?

 Преценил ли съм дали мога да продължа да разчитам на трансгранични услуги от Обединеното кралство?

в. Професионални квалификации

За да се улесни свободното движение на хора и предоставянето на услуги, правото на ЕС улеснява признаването в държавите от ЕС на професионални квалификации, получени в друга държава от ЕС от граждани на ЕС.

След Брексит признаването на професионалните квалификации, придобити в Обединеното кралство, ще зависи от (националните) правила за признаване на квалификации, получени в трети държави. В много случаи процесът на признаване е по-труден.

 Получил ли съм — преди Брексит — взаимно признаване на моите професионални квалификации, придобити в Обединеното кралство?

 

3. Други аспекти

a. Данък върху добавената стойност — ДДС (стоки и услуги)

Правилата за плащане и възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС) се различават значително в зависимост от това дали доставката/придобиването на стоки или услуги става в рамките на ЕС или трансгранично с трети държави.

След Брексит в сила са правилата на ЕС за трансгранична доставка от трети държави.

 Запознат ли съм с правилата на ЕС и националните правила, приложими за трансгранични доставки във/ от Обединеното кралство? Това важи както за стоките, така и за услугите.

б. Търговски марки и дизайни, географски указания, правна закрила на сортовете растения

Единната търговска марка и дизайнът, както и системата на ЕС за географски указания и правилата на ЕС за правна закрила на сортовете растения гарантират защитата на тези права върху интелектуална собственост в целия ЕС.

След Брексит защитата, предоставена от тези права, вече не е в сила на територията на Обединеното кралство.

 Предприел ли съм необходимите стъпки за гарантиране на продължаването на защитата на моите права върху интелектуална собственост в Обединеното кралство?

в. Договори — клаузи относно юрисдикцията

Признаването и изпълнението от държавите членки на съдебните решения по граждански и търговски дела, произнесени в друга държава от ЕС, до голяма степен е улеснено от правото на ЕС.

След Брексит признаването и изпълнението на съдебните решения, взети в Обединеното кралство, ще стават в зависимост от (националните) правила за съдебните решения от трети държави.

 Преразгледал ли съм избора на юрисдикция на Обединеното кралство в мои търговски договори?

г. Лични данни

Правото на ЕС предвижда предаване на лични данни между страни от ЕС без допълнителни изисквания.

След Брексит предаването на лични данни от ЕС към Обединеното кралство ще зависи от правилата за прехвърляне на данни към трети държави. Това важи за много сектори, особено ако предприятията от ЕС продължават да работят с центрове за електронно обработване на данни, намиращи се в Обединеното кралство.

 Предприел ли съм необходимите стъпки, за да гарантирам съответствие с правилата на ЕС, ако прехвърлям лични данни в Обединеното кралство?

д. Регистрирани в Обединеното кралство дружества

Правото на ЕС предвижда признаването в дадена държава членка на дружество, учредено в друга държава членка.

След Брексит признаването в ЕС на учредени в Обединеното кралство дружества ще зависи от (националното) право относно учредени в трети държави дружества.

 Ако моето дружество е учредено в Обединеното кралство, проверил ли съм в националното право дали наличието на централна администрация или основно място на стопанска дейност в ЕС е достатъчно за запазване на статута на европейско дружество?

е. Пряко данъчно облагане

Националните правила относно данъчното облагане на дружества трябва да вземат предвид правото на ЕС, включително мерките за хармонизиране в някои трансгранични ситуации.

След Брексит правилата за пряко данъчно облагане на дружества в случаи, в които има участие на Обединеното кралство, ще бъдат правилата, приложими за трети държави.

 Предприел ли съм необходимите стъпки, за да гарантирам съответствие с националните правила за пряко данъчно облагане в случаи, в които има участие на Обединеното кралство?

 

За повече информация: какво да правя в случай на Брексит без споразумение?

За периода непосредствено след евентуално оттегляне без споразумение, Европейската комисия създаде център за контакт за администрациите на държавите членки, който им дава бърз достъп до експертния опит на ведомствата на Комисията, като установява директен канал за комуникация, а освен това служи за улесняване на необходимата координация между националните органи. За да научат повече за начините, по които могат да се подготвят за сценарий без споразумение, гражданите на ЕС могат да се свържат с Europe Direct по всякакви въпроси. Обадете се безплатно на номер 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка в ЕС на който и да е от официалните езици на Съюза.

 

Други полезни връзки:

Граждани на ЕС

- Уебсайт на Европейската комисия, посветен на подготовката за Брексит

- Преглед на правата на пребиваване във всяка от държавите — членки на ЕС-27

- Уебсайтове на държавите членки, посветени на сценария за Брексит без споразумение

- Сайт на българското правителство относно Брексит

- Известие относно пътуванията между ЕС и Обединеното кралство след оттеглянето му

- Информационни документи относно пътуването, правата на гражданите, ученето и правата на потребителите

- Въпроси и отговори за „Еразъм“

- Въпроси и отговори за сценария за Брексит без споразумение

- Информация за гражданите на ЕС, които живеят в Обединеното кралство

 

Предприятия в ЕС

- Контролен списък за предприятията

- Набор от материали в областта на митниците и косвеното данъчно облагане включително опростен контролен списък от 5 стъпки) за предприятията

- Информация във връзка със селското стопанство

- Седем неща, които предприятията в ЕС-27 трябва да знаят, за да се подготвят за Брексит

 

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» - Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.

 

Информационен център "Европа Директно - Сливен" е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на https://europedirect.europa.eu

 

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев