Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2018 година

Сливен
23.07.2019 / 11:23

През 2018 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 335 извършени престъпления. Делата за 479 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 592 - с условно осъждане, за 23 - с оправдаване, за 4 - с прекратяване, и за 237 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 071 извършени престъпления, което е с 11.8% повече в сравнение с предходната 2017 година.

През 2018 г. обвиняеми са били 1 325 лица, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 466 лица, или 35.2% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 589 (44.4%) лица;

• освободени от наказателна отговорност са 249 (18.8%) лица;

• оправдани са 17 обвиняеми лица (1.3%);

• на 4 лица делата са прекратени (0.3%).

Престъпления против собствеността

През 2018 г. в област Сливен с най-голям брой и относителен дял са престъпленията против собствеността (престъпленията против собствеността включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие). Техният брой е 314, или 29.3% от престъпленията, завършили с осъждане. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 363 (34.4%) от осъдените с влезли в сила присъди през 2018 г. в област Сливен.

• Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността, завършили с осъждане. Техният относителен дял е 77.1% от престъпленията против собствеността и 22.6% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане в област Сливен. Осъдените лица за този вид престъпления са 295.

• По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността, което застрашава едновременно и живота, и здравето, и имуществото на хората. За 19 извършени грабежа през 2018 г. са осъдени 20 лица.

Общоопасни престъпления

Общоопасните престъпления (общоопасните престъпления включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други общоопасни престъпления), завършили с осъждане през 2018 г. в област Сливен са 512, или 47.8% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 461, или 43.7% от всички осъдени лица.

 

• Завършилите с осъждане престъпления по транспорта и съобщенията са 363, като те съставляват 70.9% от общия брой на общоопасните престъпления и за извършването им са осъдени 341 лица.

• Престъпленията, свързани с наркотици (престъпленията, свързани с наркотици, включват: контрабандата на наркотици, производството, преработването, придобиването, притежаването, разпространението, превозването, държането, пренасянето и други) са 129, а осъдените лица са 102.

Престъпления против личността

Престъпленията против личността (убийство, телесна повреда, злепоставяне, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, издаване на чужда тайна, обида и клевета, разврат и трафик на хора), завършили с осъждане през 2018 г., са 81, или 7.6% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за този вид престъпления са 76.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. Четири умишлени убийства (довършени и опити) са завършили с осъдителни присъди, като за извършването им са наказани 4 лица.

Престъпления против стопанството

През 2018 г. престъпленията против стопанството, които са завършили с осъждане са 48, или 4.5% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 47, или 4.4% от всички осъдени лица.

Осъдени лица по пол

През 2018 г. броят на осъдените мъже е 971, или 92.0% от общия брой на осъдените лица, а осъдените жени са 84 (8.0% ).

Осъдени лица по възраст

Разпределението на осъдените лица по възраст през 2018 г. е следното:

• най-голям е делът на лицата на възраст 30 - 39 години - 285 (27.0% от общия брой на осъдените лица);

• на възраст 18 - 24 години са 262 лица (24.8%);

• 25 - 29 години - 195 лица (18.5%);

• осъдените лица на възраст 40 - 49 години са 142 (13.5%);

• 50 - 59 годишните са 59 (5.6%);

• осъдените непълнолетни лица са 65, или 6.2% от общия брой на осъдените в област Сливен; • в структурата на осъдените лица най-малък е делът на лицата на възраст 60 и повече години - 47 лица (4.4%).

 

 

Осъдени лица по наложени наказания

През 2018 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на лишаване от свобода (884, или 83.8% от общия брой на осъдените лица). От лишените от свобода най-голям е делът на лишените от свобода до шест месеца - 448 лица (50.7%) и от шест месеца до една година - 265 лица (30.0%). Наказанието пробация е наложено на 115 лица, или на 10.9% от всички осъдени лица. С глоба са наказани 51 лица, или 4.8% от общия брой на осъдените лица, а на 5 лица е наложено наказанието „обществено порицание“ (0.5%).

 

 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. - и на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди.

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.

В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.

В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.

Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица.

Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече години.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.

Съгласно член 31, ал. 1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Коефициентът на криминална активност е изчислен като отношение на броя на осъдените лица към броя на средногодишното население за съответната година на 100 000 души.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник - Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са достъпни в ИС „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Правосъдие и престъпност”.

www.nsi.bg
 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев