Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен през 2018 година

Лечебни и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2018 година
01.07.2019 / 13:27

Към 31.12.2018 г. в област Сливен функционират 8 заведения за болнична помощ с 1 064 легла, от които 7 болници с 1 054 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 50 с 2 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 4 с 68 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

 

1. Лечебни и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2018 година

Многопрофилните болници са 4 с 900 легла и в тях е съсредоточен 84.6% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта (фиг.1).

Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в област Сливен са 50 с 2 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят на медицинските центрове - 12 заведения, следват диагностично-консултативните центрове – 3 и 1 дентален център.

В края на годината в областта функционират 34 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Сливен тези заведения са 4 с 68 легла.

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 563 лекари (табл. 2). Лекарите по дентална медицина са 125, а медицинските специалисти по здравни грижи – 999, като 666 от тях са медицински сестри.

 

2. Медицински персонал в област Сливен към 31.12.2018 година

В структурата на лекарите по специалности най-голям е броят на общопрактикуващите лекари - 101, или 17.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Кардиология - 39, или 6.9%, Акушерство и гинекология - 38, или 6.7% и Педиатрия - 36, или 6.4%, (табл.3).

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. е 30.2 на 10 000 души от населението при 42.4 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 6.7 при 10.3 на 10 000 души от населението за страната.

 

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година.

Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите легла за срок по-малък от шест месеца, но не включва временно разкритите легла.

При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.

При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна.

В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в лечебните заведения - например във фармацевтичната промишленост.

За 2018 г. има прекъсване на динамичните редове по отношение на териториалното разпределение на лекарите и лекарите по дентална медицина, както и на разпределението на лекарите по специалности. Медицинските специалисти, които работят в практики по договор с НЗОК, обслужващи повече от една област, респ. община, са включени в общия брой на медицинските специалисти за страната (областта), но не са разпределени по области (общини).

Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 1 на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 27 януари 2015 г.) и се отнася до практикуваната специалност. От 2018 г. лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК, са разпределени по специалността, по която практикуват. В случай че работят по повече от една специалност, те са включени в общия брой на лекарите, но не са разпределени по специалности.

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.

Данните за здравната мрежа са разработени на национално, областно и общинско ниво, а за практикуващите медицински специалисти по специалности - на национално и областно ниво.

Повече информация и данни от изследването „Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения“ са достъпни в ИС ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Здравеопазване“.

Още снимки от новината

Фиг. 1. Леглови фонд на заведенията за болнична помощ в област Сливен към 31.12.2018 г. по видове заведения
Медицински персонал в област Сливен към 31.12.2018 година
Лекари по специалности в област Сливен към 31.12.2018 година

 

http://www.nsi.bg/tsb/
 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев