Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент – 2 – 4 юли - Страсбург

Европейският парламент
28.06.2019 / 10:16

Проект на дневен ред:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html;

Следете на живо пленарната сесия (EbS+):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=bg;

ЕвропарлТВ:

http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx;

Пресконференции и други събития:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule;

Сайт на ЕП за мултимедийни материали и услуги:

http://multimedia.europarl.europa.eu/;

EP Newshub:

http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0.

 

Избор на председател на Европейския парламент

След учредяването на Парламента на 2 юли в 11.00 ч. българско време, сутринта на 3 юли новите евродепутатите ще изберат своя председател за мандат от две години и половина.

Съгласно член 14 на Правилника за дейността на ЕП, заседанието, провеждано с цел избор на председател, се председателства от заварения председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-председатели (определени по реда на тяхното старшинство) или, при невъзможност на всеки един от тях — от най-дълго изпълнявалия мандат член на ЕП. Този процес се извършва под контрола на осем преброители, избрани чрез жребий сред членовете на ЕП.

Според член 15, кандидатурите за председател могат да бъдат издигнати от политическите групи или от група от най-малко 1/20 от членове на ЕП, т.е. 38 евродепутати („ниският праг“ е въведен от ревизирания Правилник за дейността). Гласуването е тайно.

Крайният срок за номинации на председател ще бъде обявен на откриването на сесията във вторник сутринта, като се очаква той да бъде 20.00 ч. българско време същия ден.

Всеки кандидат ще има възможност да направи кратко изявление от пет минути преди гласуването.

За да бъде избран, кандидатът трябва да е събрал абсолютно мнозинство от валидно подадените гласове, т.е. 50 % плюс един (член 16). Празните или невалидните бюлетини не се броят при изчисляване на необходимото мнозинство.

Ако на първия тур не бъде избран кандидат, същите или нови кандидатури могат да бъдат издигнати за втори тур за гласуване при същите условия. Може да се проведе и трети тур, ако е необходимо, отново при същите условия. Ако нито един кандидат не бъде избран при третото гласуване, двамата кандидати, получили най-много гласове при това гласуване, участват в четвърто гласуване, при което печели кандидатът, получил по-голям брой гласове.

Новоизбраният председател има право да произнесе встъпително слово преди да председателства избора на заместник-председатели и квестори.

Гласуване: сряда, 3 юли

Процедура: Избор на председател

* * *

Допълнителна информация

– Често задавани въпроси относно преминаването от 8-и към 9-и Европейски парламент

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190528BKG53306/chesto-zadavani-vprosi-otnosno-preminavaneto-ot-8-i-km-9-i-ep

– Правилник за дейността на Европейския парламент

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//BG  

Избиране на заместник-председатели и квестори на Парламента

Очаква се пленарната зала да избере своите 14 заместник-председатели в сряда, 3 юли, и своите 5-има квестори в четвъртък, 4 юли.

След избора на председател на Европейския парламент, пленарната зала трябва да избере своите 14 заместник-председатели 5-има квестори, които заедно съставляват Бюрото на Парламента.

Кандидатурите се издигат при същите условия като за председател (член 15). 14-те зам.-председатели се избират с една единствена бюлетина от абсолютно мнозинство от подадените гласове. Провежда се второ гласуване при същите условия, ако всички 14 длъжности не бъдат запълнени. Може да бъде проведено и трето гласуване, ако все още има незаети длъжности, като на този етап е достатъчно да има относително мнозинство. (член 17). Старшинството на заместник-председателите се определя от поредността на тяхното избиране, а при равен брой гласове — от тяхната възраст. Ако заместник-председателите са избрани чрез акламация, тяхното старшинство се определя с тайно гласуване.

При всеки кръг евродепутатите могат да гласуват за толкова кандидати, за колкото има свободни места в даден кръг, но трябва да гласуват за повече от половината от местата, които трябва да бъдат запълнени. На практика, това означава, че в първия кръг евродепутатите трябва да гласуват за най-малко осем кандидати (14/2 плюс 1). Бюлетините, които не достигат необходимия праг, ще бъдат отчетени като невалидни.

Същата процедура се следва и при избора на квестори (член 18). На практика, политическите групи целят да гарантират, че заместник-председателите и квесторите отразяват силата на политическите групи и вземат предвид резултатите от избора на председател.

Ролята на заместник-председатели и квесторите

Заместник-председателите могат да заместват председателя при необходимост, включително да ръководят пленарни заседания. Квесторите се занимават с административни въпроси, които пряко засягат евродепутатите. Заместник-председателите и квесторите са също членове на Бюрото на Европейския парламент, което установява правилата за гладкото функциониране на Парламента. Длъжностите на Бюрото включват също така изготвянето на предварителния проектобюджет на Парламента и решенията относно административните, организационните и свързаните с персонала въпроси в ЕП.

Гласуване: сряда, 3 юли (зам.-председатели) и четвъртък, 4 юли (квестори)

Процедура: Избор на заместник-председатели и квестори

* * *

Допълнителна информация

– Често задавани въпроси относно преминаването от 8-и към 9-и Европейски парламент

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190528BKG53306/chesto-zadavani-vprosi-otnosno-preminavaneto-ot-8-i-km-9-i-ep

– Правилник за дейността на Европейския парламент

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//BG

 

Сформиране на парламентарните комисии

Парламентът ще гласува относно числения състав на постоянните комисии и подкомисиите си в сряда, 3 юли. Номинациите ще бъдат представени по-късно същия ден в пленарната зала.

Гласуването относно числения състав на комисиите се очаква да започне от 14.00 ч. българско време. Съставът на комисиите се очаква да бъде обявен в 21.00 ч. българско време.

Според Правилника за дейността на ЕП (член 199 бе изменен при последното преразглеждане), съставът на неговите комисии и подкомисии – така както е предложен от Председателския съвет (т.е. председателя на ЕП и лидерите на политическите групи) - трябва доколкото е възможно да отразява състава на Парламента. Разпределението на местата в дадена комисия между политическите групи трябва да бъде най-близкото цяло число над или най-близкото цяло число под пропорционалното изчисление.

Политическите групи и независимите членове решават вътрешно кого да определят за всяка комисия и подкомисия. Размяната на места между групи не е позволена.

Следващи стъпки

Председателите и зам.-председателите на комисиите и подкомисиите ще бъдат избрани по време на техните учредителни срещи, които започват в понеделник, 8 юли в Брюксел.

Гласуване и назначения: сряда, 3 юли

Процедура: 2019/2689(RSO) (числен състав на комисиите) и 2019/2688(RSO) (състав на комисиите) ориентировъчна дата за пленарното заседание, първо/единствено четене

* * *

Допълнителна информация

– Често задавани въпроси относно преминаването от 8-и към 9-и Европейски парламент

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190528BKG53306/chesto-zadavani-vprosi-otnosno-preminavaneto-ot-8-i-km-9-i-ep

– Правилник за дейността на Европейския парламент

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//BG

 

Евродепутатите ще обсъдят резултатите от Европейския съвет

Евродепутатите ще обсъдят резултатите от заседанията на Европейския съвет на 20/21 и 30 юни с председателя на Европейския съвет Доналд Туск и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в четвъртък сутринта.

Лидерите на ЕС обсъдиха назначенията на ръководните постове за следващия институционален период и приеха приоритетите си за стратегическата програма на ЕС за периода 2019 - 2024 г. Други теми в дневния ред бяха многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г., измененията на климата (преди срещата на върха по действията в областта на климата, организирана от генералния секретар на ООН на 23 септември 2019 г.), координацията на икономическите политики, както и проблемите свързани с кампаниите за дезинформация, влияещи на изборите.

Дебат: четвъртък, 4 юли

Процедура: изявленията на Съвета и на Комисията (без резолюция)

* * *

Допълнителна информация

– Европейски съвет, 20–21 юни 2019 г.

https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2019/06/20-21/

– Проект на анотиран дневен ред, Европейски съвет, 20–21/06/2019

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8939-2019-INIT/en/pdf

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home

 

Полезна информация

Дневен ред и Правилник за дейността на Европейския парламент

Всички дати и времена включени в бюлетина са базирани на предварителния дневен ред на пленарната сесия и може да бъдат променени след Председателския съвет на 30 юни.

След неотдавнашното преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент, номерата на някои членове могат да бъдат променени след влизането им в сила на 2 юли 2019 г.

Достъп до новите правила във формат PDF тук. Документът включва таблица с новите номера на членовете.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев