Образование в област Сливен през 2018/2019 учебна година

Деца в детските градини в област Сливен
23.05.2019 / 09:18

През учебната 2018/2019 г. детските градини в област Сливен са 61 и броят им остава непроменен спрямо 2017/2018 учебна година. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2018/2019 г. е 6 432, което е със 180, или с 2.9% повече от броя им през предходната година.

 

Средният брой деца в една детска градина за областта е 105, като за община Сливен е значително по-голям – 149, отколкото за останалите общини Твърдица – 122, Котел – 74 и Нова Загора - 51. Средният брой деца, формиращи една група е 24, като в община Твърдица този брой е 28, в община Сливен - 25, в община Нова Загора – 22 и в Котел – 19.

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 487, от които 461 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 8 души. Повече от половината от персонала (61.8%) е ангажиран в детските градини на територията на община Сливен.

В началото на учебната 2018/2019 година учебни занятия се водят в 58 общообразователни училища, като броят на учениците тях е 17 808. През 2018 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 1 983 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 518 души.

Учителите (вкл. директорите и зам. директори с преподавателска заетост) в общообразователните и специални училища през учебната 2018/2019 г. са 1 332.

Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 г. в област Сливен се осъществява в 13 професионални училища (по изкуства и спортни, професионални гимназии и професионални колежи с прием след средно образование). Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 3 759.

Средно образование в професионалните училища са получили съответно 569 учащи. В тях учителите са 358 души.

 

Методологични бележки

 

Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 на Европейския парламент и на Съвета от 2008 г. относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба на България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО 2011) - ревизия 2011 (ISCED 2011), и съпътстващите я методически ръководства.

Националният статистически институт (НСИ) провежда ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции. Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация.

Самообучаващите се лица и фирмите, провеждащи курсове за квалификация, езиково обучение и др., не попадат в обхвата на дефиницията на учебните образователни институции.

Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова група.

Представените текущи данни за училищното образование са несъпоставими с тези от предходни години поради съществени изменения в структурата на образователната система, произтичащи от Закона за предучилищното и училищното образование.

Повече информация и данни за образованието могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ www.nsi.bg/bg/node/3374/.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев