ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Сливен
21.03.2019 / 15:54

През 2018 г. икономически активните лица в област Сливен са 80.8 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 52.9% (при 55.3% общо за страната). Коефициентът на икономическа активност е съответно 60.1% за мъжете и 46.2% за жените. По коефициент на икономическа активност област Сливен е на петнадесето място в страната.

През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Сливен са 78.8 хил., или 68.0% от населението на същата възраст, съответно 73.3% за мъжете и 62.5% за жените В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) се увеличава с 2.2 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица достига 72.9 хил., или 47.8% от населението на 15 и повече навършени години при 52.4% за страната. Коефициентът на заетост е съответно 53.1% за мъжете и 42.9% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на осемнадесето място в страната.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 71.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.2%, съответно 64.5% за мъжете и 57.9% за жените.

Възрастовата група 35- 44 навършени години- 76.4%, е с най-висок коефициент на заетост, като броят на заетите лица в тази група е 19.7 хиляди.

Най-висок е коефициентът на заетост сред лицата с висше образование – 73.3%, а при лицата с основно и по-ниско неговата стойност е 24.6%.

Безработните лица са 7.8 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 0.3 хил. души.

Коефициентът на безработица намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2017 г. и достига 9.7% при 5.2% за страната. Област Сливен е на девето място сред областите с най-високо ниво на безработица. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 64 навършени години е 9.9%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 37.1 хил., от които 15.7 хил. са мъже и 21.4 хил. - жени.

 

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.

Коефициент на икономическа активност - относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.

www.nsi.bg
 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев