Информационен бюлетин за сесията на Европейския парламент, 11 – 14 февруари 2019 г., Страсбург

Европейският парламент
08.02.2019 / 12:53

Проект на дневен ред:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html;

Следете на живо пленарната сесия (EbS+):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=bg;

ЕвропарлТВ:

http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx;

Пресконференции и други събития:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule;

Сайт на ЕП за аудиовизуални материали:

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home;

EP Newshub:

http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0.

 

Дебат за бъдещето на Европа с италианския премиер Джузепе Конте

Евродепутатите ще обсъдят бъдещето на Европа с италианския премиер Джузепе Конте във вторник в 18.00 ч. българско време.

Това ще бъде седемнадесетият от серията дебати между евродепутатите и държавните и правителствени ръководители на страните членки на ЕС.

Вижте повече за предишните дебати тук

Петер Пелегрини, министър-председател на Словакия, ще се обърне към евродепутатите по време на първата пленарна сесия през март в Страсбург.

Председателят Таяни ще участва в съвместна пресконференция след дебата (очаква се потвърждение).

* * *

Допълнителна информация

Дебат: вторник, 12 февруари, 18.00 ч. българско време

Процедура: дебат (без резолюция)

Връзки

– Биография на Джузепе Конте

http://www.governo.it/il-presidente

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk

 

Гражданска защита: обединяване на ресурсите за по-добра реакция при бедствия

Модернизиране на механизма на ЕС за гражданска защита, който беше поставен на изпитание при горските пожари, бури и наводнения през 2017 г. и 2018 г., ще бъде гласувано във вторник.

Новото законодателство, неформално съгласувано със Съвета на ЕС през декември, ще помогне на държавите членки да реагират по-бързо и ефективно на природни и причинени от човека бедствия чрез по-ефикасно споделяне на ресурсите на гражданската защита.

Проектозаконът също така ще установи, по искане на Парламента, „rescEU“ резерв от ресурси, като например самолети за борба с горски пожари, помпи с висок капацитет, полеви болници и екипи за спешна медицинска помощ, за използване при различни спешни случаи. RescEU ще се използва, когато държава членка няма достатъчно ресурси да реагира в бедствена ситуация.

Бързи факти

Механизмът на ЕС за гражданска защита е доброволна система, чрез която ЕС координира доброволния принос от участващите държави за страна, която е поискала помощ. В последните години екстремните метеорологични условия и други феномени разшириха способностите на държавите членки да си помагат взаимно, особено когато няколко от тях са изправени пред същия тип бедствия едновременно. Когато има малка подкрепа или тя липсва напълно, ЕС не разполага с резервен капацитет да помага на бедстваща страна.

* * *

Допълнителна информация

Дебат: вторник, 12 февруари

Гласуване: вторник, 12 февруари

Връзки

– Временно споразумение със Съвета

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf

– Прессъобщение след последната тристранна среща (12.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council

– Профил на докладчика

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/58758/ELISABETTA_GARDINI/home

– Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0

 

Гласуване на споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур

Парламентът решава в сряда дали да одобри споразуменията за свободна търговия и за защита на инвестициите между ЕС и Република Сингапур

Служейки като план за действие за бъдещи търговски споразумения между ЕС и Североизточна Азия, споразумението за свободна търговия ще премахне на практика всички такси между двете страни в рамките на пет години. То ще позволи свободна търговия в областта на услугите, ще защити европейските продукти и ще отвори сингапурския пазар на обществени поръчки за европейските фирми. Споразумението включва укрепване на трудовите права и защита за околната среда.

Парламентът ще гласува отделно споразумение за защита на инвестициите, установяващо съдебна система с независими съдии за уреждане на спорове между инвеститори и държави, както и споразумение за партньорство и сътрудничество, което разширява сътрудничеството отвъд областта на търговията.

Бързи факти

Сингапур е безспорно най-големият партньор на ЕС в региона, като почти една трета от търговията със стоки и услуги между ЕС и АСЕАН и приблизително две трети от инвестициите между двата региона се дължат именно на него. Над 10 000 европейски фирми имат регионални офиси в Сингапур.

* * *

Допълнителна информация

Дебат: вторник, 12 февруари

Гласуване: сряда, 13 февруари

Процедура: процедурата за съгласие

Пресконференция: сряда, 13 февруари в 15.30 ч. българско време

Връзки

– Проект на доклад относно сключване на Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

– Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

– Проект на доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

– Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

– Прессъобщение относно гласуването в Комисия (24.01.2019)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee

– Профил на докладчика

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1403/DAVID_MARTIN/home

– Процедурно досие: споразумение за свободна търговия

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=en

– Процедурно досие: споразумение за защита на инвестициите

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0095(NLE)&l=en

– ЕС-Сингапур търговия (Европейска комисия)

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/

– Проучване на ЕП: ЕС-Сингапур, търговия и инвестиции (октомври 2018 г.)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf

 

ЕС трябва да продължи да инвестира във всички региони за увеличаване на икономическата и социална кохезия

Евродепутатите ще гласуват правилата за финансиране на ЕС в периода 2021 – 2027 г., като се очаква да се противопоставят на намаляването на финансирането за регионите.

Проект на система от правила, целящи подкрепа за иновациите, дигитализацията, енергийния преход, образованието и достъпа до здравеопазване във всички части на Европа, ще бъде обсъден в сряда сутрин и гласуван на обяд. Те ще позволят опростена процедура за насърчаване на местните проекти и ще поощрят малките предприятия да кандидатстват за финансиране.

Процентните дялове и общото финансиране трябва да бъдат запазени на сегашните нива според предложените цифри от Комисията по регионално развитие с бюджет от 378,1 млрд. евро по цените за 2018 г. (14% повече от предложените 330,6 млрд. евро от Комисията) за периода 2021 – 2027 г.

По-слабо развитите региони трябва да продължат да получават значима помощ от ЕС на стойност до 85% от съфинансирането, като се предвиди допълнително финансиране за най-отдалечените региони. Евродепутатите също така искат да увеличат ресурсите за трансгранични проекти.

Бързи факти

С цел подобряване на синергиите между фондовете, всеобхватните правила от Регламента за общоприложимите разпоредби ще се прилагат не само за Фонда за регионално развитие, Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд, но също така и за Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Те също установяват финансовите правила за периода 2021 – 2027 г. за Фонда „Убежище и миграция“, Фонда „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите. Комисията по регионално развитие иска да включи и Фонда за развитие на селските райони в новия Регламент за общоприложимите разпоредби. Фондовете представляват около една трета от общия бюджет на ЕС.

* * *

Допълнителна информация

Дебат: сряда, 13 февруари

Гласуване: сряда, 13 февруари

Процедура: обикновената законодателна процедура

Пресконференция: сряда, 13 февруари, 16.00 ч. българско време

 

Връзки

– Проект на резолюция

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN

– Прессъобщение относно гласуването в Комисия (22.01.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions

– Профил на съдокладчика Констанце Крел (С&Д, Германия)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1854/CONSTANZE_KREHL/home

– Профил на съдокладчика Андрей Новаков (ЕНП, България)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/107212/ANDREY_NOVAKOV/home

– Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en

– Разберете повече за проекти във вашия регион

https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/1/0

– Проучване на ЕП: кохезионни фондове, ценности и икономически и паричен съюз в периода 2021-2017 г.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home.

 

ЕС ще разгледа отблизо преките чуждестранни инвестиции

Парламентът ще гласува в четвъртък създаването на първия инструмент на равнище ЕС за подлагането на скрининг на преките чуждестранни инвестиции от съображения за сигурност за защитата на стратегически сектори.

Макар и ЕС да остава отворен за инвестиции, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) ще подлежат на проверка, за да се установи дали представляват заплаха за стратегическите интереси на ЕС. Предложението защитава ключови индустрии, като водния сектор, транспорта и комуникациите, както и технологии, включително полупроводници, изкуствен интелект и роботика.

Бързи факти

В последните 20 години структурата и произхода на ПЧИ са се променили драстично с повече ПЧИ от разрастващите се икономики. Инвестициите от Китай са нараснали 6 пъти, от Бразилия – 10 пъти, а тези от Русия са се удвоили, като в последно време се насочват към високотехнологичния сектор и често чрез компании с държавна собственост или с връзки с правителствата.

Към момента 14 държави от ЕС (Австрия, Дания, Германия, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания и Обединеното кралство) имат механизми за скрининг на ПЧИ, които се различават широко по обхват и структура. ПЧИ имат трансгранични въздействия, които сега могат да бъдат анализирани.

* * *

Допълнителна информация

Дебат: сряда, 13 февруари

Гласуване: четвъртък, 14 февруари

Процедура: обикновената законодателна процедура

Пресконференция: сряда, 13 февруари, 16.30 българско време

Връзки

– Предварително договореният текст (06.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/AG/2018/12-10/1171525EN.pdf

– Прессъобщение относно гласуването в Комисия (10.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21421/deal-on-screening-of-foreign-direct-investment-backed-in-trade-committee

 

– Профил на докладчика

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/108080/FRANCK_PROUST/home

– Проучване на ЕП (12.07.2018)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614667

– Информационен фиш на Европейската комисия (13.09.2017)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf

– Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/anti-eu-propaganda_3604_pk

 

Трансгранични плащания в ЕС извън еврозоната: ЕП ще гласува за по-ниски такси

Банките трябва да уеднаквят таксите за трансгранични плащания в евро и вътрешните плащания и да направят по-прозрачни разходите за превалутиране.

При гласуването в четвъртък се очаква евродепутатите да сложат край на дискриминацията срещу ползвателите на платежни услуги в рамките на ЕС, но извън еврозоната. Потребителите в еврозоната се възползват от единната зона за плащания в евро (SEPA), докато тези, които живеят извън нея, продължават да заплащат високи такси за трансгранични плащания в евро.

Новите мерки, които бяха договорени неформално със Съвета на ЕС, ще защитят потребителите от плащане на прекомерно високи и произволни такси за конвертиране на валути и ще гарантират тяхната информираност относно сумата, която трябва да платят в местната валута и във валутата на тяхната сметка.

Бързи факти

Средна такса за трансграничен превод от 100 евро в еквивалентен трансфер в местна валута:

Държава 2012 г. 2017 г.

България 18,68 € 19,98 €

Хърватска N/A 8,23 €

Чехия 9,50 € 8,71 €

Дания 2,17 € 2,69 €

Унгария 15,32 € 5,93 €

Полша 2,73 € 1,54 €

Румъния 12,58 € 11,19 €

Швеция 0 € 0 €

Обединено кралство 15,63 € 9,26 €

Трансгранични плащания с карта и теглене в брой в евро в държавите членки

Източник: анализ на въздействие на Комисията, цитирайки проучване на Deloitte от 2017 г. за Европейската комисия, London Economics and PaySys study 2013 for EC.

 

* * *

Допълнителна информация

Дебат: сряда, 13 февруари

Гласуване: четвъртък, 14 February

Процедура: обикновената законодателна процедура (споразумение на първо четене)

Връзки

– Доклад относно предложението за регламент по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0360+0+DOC+XML+V0//BG

– Профил на докладчика Ева Майдел (ЕНП, България)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/98341/EVA_MAYDELL/home

– Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0076(COD)&l=en

– Проучване на ЕП

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291

– Работен документ на службите на Комисията —оценка на въздействието

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7844_2018_ADD_1&from=EN

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

 

Подобряване на условията за транспортиране на животни

Вследствие на медийни доклади относно лошото третиране на транспортирани животни в четвъртък евродепутатите ще обсъдят начини за подобряване на техните условия.

Проектодокладът по незаконодателната резолюция, поставена в дневния ред от Комисията по земеделие, призовава държавите членки да засилят съществуващите правила на ЕС за защита на транспортираните животни, да прилагат по-силни санкции за нарушителите и да подобрят транспортните условия.

Евродепутатите предлагат максимално възможно намаляване на времето за транспортиране, например чрез използване на кланици в близост до развъдниците.

* * *

Допълнителна информация

Дебат: четвъртък, 14 февруари

Гласуване: четвъртък, 14 февруари

Процедура: обикновената законодателна процедура

Връзки

– Проект на резолюция

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0057+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

– Прессъобщение относно гласуването в Комисия (24.01.2019)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23917/welfare-of-transported-animals-meps-urge-eu-states-to-do-a-better-job

– Профил на докладчика

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124878/JORN_DOHRMANN/home

– Процедурно досие

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2110(INI)&l=en

– Проучване на ЕП

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf

 

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk

 

Приемете сериозно канабиса за медицински цели, заявяват евродепутатите

Евродепутатите ще обсъдят възможните начини за справяне с пропуските в научните изследвания относно медицинския канабис с Европейската комисия и ще приемат резолюция във вторник.

Евродепутатите ще отправят запитване към Комисията относно начина, по който ЕС може да насърчи качествени научни изследвания върху основаните на канабис лекарствени продукти и начина на определяне на стандарти за нефармацевтична употреба на канабис за медицински цели, за да се гарантира безопасността на потребителите.

Проектът на резолюция набляга върху необходимостта Комисията и националните власти да правят ясно разграничение между канабиса за медицински цели и други употреби на канабиса. Текстът също призовава Комисията и държавите членки да преодолеят регулаторните пречки пред научните изследвания и ги приканва да финансират подходящо научните изследвания и насърчаването на по-добро познаване на медицинския канабис сред медицинските професионалисти.

Бързи факти

Евродепутатите вярват, че съществуват съществени доказателства, че канабисът и канабиноидите имат терапевтичен ефект при третиране на хронична болка при възрастни, действат като антиеметично средство при лечение на гадене и повръщане, предизвикано от химиотерапия, и подобряват симптомите на мускулни спазми при множествена склероза.

Докато Световната здравна организация официално препоръча съставящото канабис съединение канабидиол (CBD) да не бъде третирано като контролирано вещество в международен план, законодателството в държавите членки относно използването на канабис за медицински цели се различава значително.

* * *

Допълнителна информация

Дебат: вторник, 12 февруари

Гласуване: вторник, 12 февруари

Процедура: въпрос с искане за устен отговор до Комисията, с резолюция

Връзки

– Въпрос с искане за устен отговор до Комисията относно използването на канабис за медицински цели

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000122_BG.html

– Предложение за резолюция

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2019-0071+0+DOC+XML+V0//BG

– Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2775(RSP)&l=en

 

Засилване на борбата срещу антиромските настроения

ЕС и държавите членки трябва да правят повече в борбата срещу антиромските настроения и да предприемат конкретни действия за насърчаване на интеграцията на ромите, се очаква да заяви Парламентът.

Евродепутатите ще гласуват във вторник резолюция в края на пленарния дебат, който се състоя на 30 януари. Проектът на текста осъжда системните нарушения на човешките права, на които продължават да бъдат подложени ромите. Изразява се също така загриженост за проблемите на ромите в областта на достъпа до образование, до пазара на труда, жилищното настаняване и здравеопазването.

Очаква се пленарната зала да призове за институционализирането на компонента за равенството между половете и за насърчаването на подход, ориентиран към децата в политиките на интеграция на ЕС и на всички държави членки.

* * *

Допълнителна информация

Дебат: сряда, 30 януари

Гласуване: вторник, 12 февруари

Процедура: незаконодателна резолюция

Връзки

– Видеозапис от дебата (30.01.2019)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1548881434141

– Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2509(RSP)

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев