ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Структура на предприятията според финансовия резултат в област Сливен по години
07.02.2019 / 11:55

1. Общ преглед

По окончателни данни годишен отчет за дейността си през 2017 г. в НСИ са представили 7 008 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен. Те са реализирани нетни приходи от продажби за 2 891 млн. лв. или с 9.9% повече спрямо 2016 година.. Произведената продукция достига 2 060 млн. лв., като нараства с 10.5% в сравнение с предходната година.

В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.6% от общия брой, Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.3%, средните (от 50 до 249 заети) - 1.0% и големите (с 250 и повече заети) - 0.1%.

Нефинансовите предприятия в Сливенска област приключват 2017 г. с положителен финансов резултат от 217 млн. лева. През 2017 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 5173, на загуба са 1019 и с нулев финансов резултат – 866.

 

2. Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 585 предприятия от този сектор, или 8.4% от общия брой на нефинансовите предприятия за област Сливен.

Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2017 г. достигат 239 млн. лв. по текущи цени, или 8.2% от общо отчетените за областта.

През 2017 г. в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” е произведена продукция в размер на 245 млн. лв., или 11.9% от общата за областта.

Броят на заетите лица достига 3 841 и формира относителен дял от 10.6% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта.

 

3. Промишленост

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 774 промишлени предприятия, или 11.0% от общия брой на отчетените за областта.

Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2017 г. по текущи цени достигат 1 272 млн. лева по текущи цени, или 44.0% от нетните приходи за областта.

През 2017 г. в промишлеността e произведена продукция в размер на 1 187 млн. лв., или 57.6% от общата за областта.

В промишления сектор през 2017 г. броят на заетите лица достига 13 651 и формира най-голям дял – 37.5% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

 

4. Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 260 строителни предприятия, или 3.7% от отчетените нефинансови предприятия в област Сливен.

Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство” достигат 101 млн. лв. по текущи цени.

През 2017 г. в сектор „Строителство” e произведена продукция в размер на 104 млн. лв., или 5.1% от общата за областта.

Заетите лица са 1 937, с относителен дял от 5.3% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

 

5. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 2 749 търговски предприятия, или 39.2% от общия брой за областта.

Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2017 г. достигат 926 млн. лв. по текущи цени.

През 2017 г. в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” e произведена продукция в размер на 177 млн. лв., или 8.6% от тази за областта.

В търговския сектор работят 7 969 лица, или 21.9% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

 

6. Услуги

За област Сливен годишен отчет в НСИ са представили 2 640 предприятия от сектора на услугите, или 37.7% от общия брой.

През 2017 г. в този сектор са реализирани нетни приходи от продажби за 354 млн. лв. по текущи цени, или 12.3% от отчетените приходи за областта.

През 2017 г. в сектор „Услуги” e произведена продукция в размер на 347 млн. лв., или 16.8% от общата за областта.

В сектора на услугите работят 8 994 лица, или 24.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

 

 

Методологични бележки

Обхват – всички сектори по КИД - 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности”, „Държавно управление”, „Дейности на организации с нестопанска цел” и „Дейности на домакинствата”.

Брой предприятия - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведена продукция - стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Добавена стойност по факторни разходи - стойността на произведената продукция, намалена със стойността на акцизите и разходите за оперативната дейност, без тези за персонала и за амортизация, и увеличена с приходите от финансирания.

Финансов резултат – разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев